Министерството на иновациите и растежа обявява конкурс за длъжността: началник на отдел „Обществени поръчки“ в дирекция „Правна“

На основание чл. 10а, ал. 1 от Закона за държавния служител, чл. 13, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДСл) и Заповед № ЧР-МИР-650/12.07.2022 г., Министерството на иновациите и растежа (МИР) обявява конкурс за длъжността:

началник на отдел „Обществени поръчки“ в дирекция „Правна“

Описание на длъжността:

Анализ на информация и изготвяне на становища и проекти на документи и актове в областта на възлагането на обществени поръчки. Предложения за разрешаване на въпросите, свързани с обезпечаване дейността на министерството.

Подпомага разработването, организирането, координирането и контролирането при осъществяването на държавната политика в областта на иновациите и растежа.

Планира, организира и координира всички дейности във връзка с подготовката и провеждането на процедурите за възлагане на обществени поръчки в Министерство на иновациите и растежа.

Ръководи процеса на работа в отдела, координира работата между служителите в отдела, с оглед на оптималното функциониране и подобряване на работата на дирекция „Правна“.

Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

 • образователно-квалификационна степен „магистър“;
 • професионален опит – 5 години на ръководна длъжност и/или II младши ранг, в случай че има придобит такъв.

Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство за кандидатите:

 • висше образование в областите: социални, стопански и правни науки;
 • професионално направление – Администрация и управление, Икономика;
 • професионален опит в областта на обществените поръчки;
 • българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.

Минимален размер на основната заплата: 820 лв.

Индивидуалният размер на заплатата ще бъде определен при назначаването съгласно чл. 67, ал. 4 от Закона за държавния служител и чл. 8 и 9 от Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация.

Индивидуалните основни месечни заплати на служителите, които постъпват за първи път в съответната административна структура и притежават определения с Класификатора на длъжностите в администрацията минимален професионален опит, се определят в рамките на степен 1 от нивото на основната месечна заплата за длъжността.

Индивидуалните основни месечни заплати на служителите, които постъпват за първи път в съответната административна структура и имат професионален опит, надвишаващ минималния за длъжността, се определят, както следва:

 1. при професионален опит, надвишаващ минималния за длъжността с до 1 година – в рамките на степен 1 на нивото на основната месечна заплата за длъжността;
 2. при професионален опит, надвишаващ минималния за длъжността с от 1 до 7 години – в рамките на степен 2 на нивото на основната месечна заплата за длъжността;
 3. при професионален опит, надвишаващ минималния за длъжността с над 7 години – в рамките на степен 3 на нивото на основната месечна заплата за длъжността. 

Начин на провеждане на конкурса: решаване на тест и интервю.

Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса:

 • заявление за участие в конкурс съгласно приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл;
 • декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл;
 • копие на документите за придобита образователно-квалификационна степен и допълнителна квалификация. В случай че дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;
 • копие на официални документи за трудов стаж, служебен стаж, осигурителен стаж или извършване на дейност в чужбина, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;
 • копие на документи, удостоверяващи придобития ранг като държавен служител (ако има такива).

           Документите за участие в конкурса се приемат в сградата на Министерството на иновациите и растежа на адрес: гр. София, ул. „Княз Александър I“ № 12, в 10-дневен срок от публикуване на обявата за конкурса от 12,30 ч. до 17,00 ч. (в работните дни  от 18.07.2022 г. – 28.07.2022 г.) от служител на отдел „Правно-нормативно осигуряване”. Документите се подават лично от всеки кандидат или чрез пълномощник. При подаване на документите на кандидатите на място се предоставя длъжностна характеристика и информация за пречките за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от Закона за държавния служител (ЗДСл).

Документите може да се подават и по електронен път на адрес: r.shaykova@mig.government.bg, като заявлението по чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл и декларацията по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл задължително се подписват от кандидатите с електронен подпис.

При подаване на документите по електронен път кандидатите получават длъжностната характеристика и информацията за пречките за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от ЗДСл на посочения от тях електронен адрес.

Списъците с допуснатите и недопуснатите до конкурса кандидати, както и всички други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на интернет страницата на Министерството на иновациите и растежа.

Министерство на иновациите и растежа на Република България

Update your browser for the best viewing experience / Моля обновете вашият браузър за най-добро потребителско изживяване