Министерство на иновациите и растежа обявява конкурс за Младши експерт в дирекция „Политики и анализи“

Дирекция „Политики и анализи“

Дати за подаване на документи: 27.08.2022 – 05.09.2022

 

ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл. 10а, ал. 1 от Закона за държавния служител, чл. 13, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДСл) и Заповед № ЧР-МИР-734/22.08.2022 г., Министерството на иновациите и растежа (МИР) обявява конкурс за длъжността:

„младши експерт“

в дирекция „Политики и анализи“

Описание на длъжността:

Подпомага дейността при реализирането на политиката на МИР в областта на разработването на политики и анализи, чрез изготвяне на становища, позиции и документи, свързани със следните области на дейност:

 • проекти и програми, финансирани със средства от националния бюджет, Европейски програми и Структурни фондове, международни донори и други организации, които отговарят на целите и приоритетите на националната политика и приоритетите на Европейския съюз в областта на иновациите и технологичното развитие;
 • международна дейност, свързана с подготовка на членство на Република България в Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, както и подготовка позиции за участие в различни формати на Съвета на Европейския съюз и други органи;
 • политики и модели за осигуряване на иновационно развитие на страната, включително устойчивост на научноизследователските и иновационните инфраструктури, достъпа и ползването на научноизследователското и иновационното оборудване и капацитет;
 • управление и координация на Иновационна стратегия за интелигентна специализация;
 • политика в областта на Космоса, произтичаща от членството на Република България в Европейския съюз;
 • политика в областта на зелените технологии, дигитализация, включително изкуствен интелект, кръговата икономика и биоикономика, прехода към Индустрия 4.0 и Индустрия 5.0.

Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

 • образователно-квалификационна степен „професионален бакалавър по …”;
 • професионален опит – не се изисква.

Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство за кандидатите:

 • области на висшето образование: технически науки, социални, стопански и правни науки;
 • българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.

Минимален размер на основната заплата: 710 лв.

Индивидуалният размер на заплатата ще бъде определен при назначаването съгласно чл. 67, ал. 4 от Закона за държавния служител, чл. 8 и 9 от Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация и Вътрешните правила за заплатите на служителите в Министерството на иновациите и растежа.

Индивидуалните основни месечни заплати на служителите, които постъпват за първи път в съответната административна структура и притежават определения с Класификатора на длъжностите в администрацията минимален професионален опит, се определят в рамките на степен 1 от нивото на основната месечна заплата за длъжността.

Индивидуалните основни месечни заплати на служителите, които постъпват за първи път в съответната административна структура и имат професионален опит, надвишаващ минималния за длъжността, се определят, както следва:

 1. при професионален опит, надвишаващ минималния за длъжността с до 1 година – в рамките на степен 1 на нивото на основната месечна заплата за длъжността;
 2. при професионален опит, надвишаващ минималния за длъжността с от 1 до 7 години – в рамките на степен 2 на нивото на основната месечна заплата за длъжността;
 3. при професионален опит, надвишаващ минималния за длъжността с над 7 години – в рамките на степен 3 на нивото на основната месечна заплата за длъжността.

 

Начин на провеждане на конкурса: решаване на тест и интервю.

 

Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса:

 • заявление за участие в конкурс съгласно приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл;
 • декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл;
 • копие на документите за придобита образователно-квалификационна степен и допълнителна квалификация. В случай че дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;
 • копие на официални документи за трудов стаж, служебен стаж, осигурителен стаж или извършване на дейност в чужбина, удостоверяващи продължителността на професионалния опит (ако има такъв);
 • копие на документи, удостоверяващи придобития ранг като държавен служител (ако има такива).

            Документите за участие в конкурса се приемат в сградата на Министерството на иновациите и растежа на адрес: гр. София, ул. „Княз Александър I“ № 12, в 10-дневен срок от публикуване на обявата за конкурса от 12,30 ч. до 17,00 ч. (в работните дни) от служител на отдел „Правно-нормативно осигуряване”. Документите се подават лично от всеки кандидат или чрез пълномощник.

При подаване на документите на кандидатите на място се предоставя длъжностна характеристика и информация за пречките за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от Закона за държавния служител (ЗДСл).

Документите може да се подават и по електронен път на адрес: r.shaykova@www.mig.government.bg, като заявлението по чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл и декларацията по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл задължително се подписват от кандидатите с електронен подпис.

При подаване на документите по електронен път кандидатите получават длъжностната характеристика и информацията за пречките за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от ЗДСл на посочения от тях електронен адрес.

Списъците с допуснатите и недопуснатите до конкурса кандидати, както и всички други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на интернет страницата на Министерството на иновациите и растежа.

 

 

Министерство на иновациите и растежа на Република България

Update your browser for the best viewing experience / Моля обновете вашият браузър за най-добро потребителско изживяване