Програмата „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“ 2021-2027 г. е първата в историята на евросредствата в България, която ще финансира внедряването на научни разработки в бизнеса

Ще се финансират микро-, малки и средни предприятия, висши училища, научноизследователски организации, големи фирми в сътрудничество с малки и средни предприятия, общини и НПО

През април ще стартира първата процедура по Програмата „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“ 2021-2027 г. (ПНИИДИТ). За първи път в историята на управление на европейски средства в България има специална европейска програма за подкрепа на връзката между бизнеса и науката. Бюджетът й е 2,14 млрд. лева, съобщава министърът на иновациите и растежа Александър Пулев. Той и екипът му направиха обиколка на цялата страна и информираха местната власт, научните звена и бизнеса за предстоящото кандидатстване по европейските програми и по плана за възстановяване.

По ПНИИДИТ ще могат да кандидатстват висши училища, научноизследователски организации, микро-, малки и средни предприятия, както и големи фирми в сътрудничество с малки и средни предприятия. По някои от мерките ще бъде допустимо съвместно участие на фирми и научни звена заедно с НПО, големи предприятия и общини.

Програмата има два приоритета – „Устойчиво развитие на българската научноизследователска и иновационна екосистема“ и „Цифрова трансформация на публичния сектор“.

По първия приоритет ще бъдат развивани вече изградените Центрове за върхови постижения и Центрове за компетентност, ще се подкрепят внедряването на технологии, трансферът на знание и скъсяването на пътя от проучванията до иновациите. Ще бъдат финансирани и проекти, получили знака за качество „Печат за високи постижения“ по програмите „Цифрова Европа“ и „Хоризонт Европа“ на ЕК. Ще се инвестира в индустриални иновационни програми за развитие на технологии, чрез които регионите да станат по-конкурентоспособни и климатично неутрални.

По втория приоритет ще се финансира дигитализацията на публичния сектор, повишаването на киберсигурността в администрацията, създаването на пространства от данни, отворен достъп до наука и др.

Именно по ПНИИДИТ се изгражда национална мрежа от 12 цифрови и иновационни хъбове с бюджет 140 млн. лв. В изградените вече лаборатории в Центровете за върхови постижения и за компетентност компаниите ще могат да създават, развиват и тестват технологии и прототипи, ще могат да ползват специализирани услуги в сферите дигитализация, изкуствени интелект и киберсигурност. Мрежата от цифрови хъбове ще помага както на български фирми, така и на дружества от цяла Европа.

През второто полугодие на 2023 г. ще се отвори за кандидатстване и втората мярка по програмата, заложена за тази година – ваучерната схема за малки и средни предприятия за внедряване на научни разработки в бизнеса. Тя е с бюджет 49 млн. лв. Третата процедура по ПНИИДИТ в рамките на настоящата година е за развитие на Центровете за върхови постижения и Центровете за компетентност, изградени по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (2014-2020 г.) с бюджет 336 млн. лв.

Програмата за научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация (ПНИИДИТ) 2021-2027 г. е едно от трите направления, чрез които по линия на Министерството на иновациите и растежа 1,2 млрд. лв. ще са на разположение на българския бизнес само за първите шест месеца от 2023 г. Другите две са Планът за възстановяване и устойчивост (ПВУ) и новата програма „Конкурентоспособност и иновациите“ (ПКИП) 2021-2027 г., която е с бюджет 3 млрд. лв.