Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на инвестициите, приет с Постановление № 221 на Министерския съвет от 2007 г.

 

08 юли 2022

 

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на инвестициите, приет с Постановление № 221 на Министерския съвет от 2007 г.

 

/Информация за обществено обсъждане/

 

Предложените изменения целят привеждане в съответствие с европейските актове, регламентиращи предоставянето на регионална инвестиционна помощ – Регламент (ЕС) № 651/2014 на Комисията , приетите от Европейската комисия Насоки за регионалната държавна помощ, одобрената от Европейската комисия Карта на регионалните помощи в България (приложима от 1 януари 2022 г. до 31 декември 2027 г.) с оглед прилагането на предвидената с разпоредбите на ППЗНИ схема за регионална инвестиционна помощ, както и съобразяване на измененията в Закона за насърчаване на инвестициите. Предложенията също така фокусират подкрепата към инвестиционни проекти в икономически дейности от реалния сектор с по-висока добавена стойност, доразвиват предвижданията относно насърчаването на проекти за обучение и са в съответствие с практиката по прилагането на правилника.

Проекта на постановление можете да видите ТУК.

 

Мотиви към постановлението можете да видите ТУК.

 

Предварителната частична оценка на въздействието можете да видите ТУК.

 

Становище на дирекция „Модернизация на администрацията“, МС можете да видите ТУК

 

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок за предложения и становища по проекта на постановление, като същите следва да се изпращат на електронен адрес: s.marinova@mig.government.bg