Предложените промени в Правилника за прилагане на Закона за чужденците в Република България (ППЗЧРБ) произтичат от измененията и допълненията на Закона за чужденците в Република България (ЗЧРБ), обнародвани в държ. Вестник бр. 21 от 12 март 2021 г. и свързани с предоставянето на право на постоянно пребиваване на чужденци извършили инвестиции или увеличили инвестициите си в Република България.

С промените се привежда правилника в съответствие с актуалните текстове на ЗЧРБ относно актуализираната инвестиционна рамка за предоставяне на право на постоянно пребиваване в Република България, като осигурява изпълнението на заложените цели за подобряване на контрола върху инвестициите. Приемането на предложенията ще подпомогне процесите по привличане на преки чуждестранни инвестиции към икономиката на страната като същевременно ще създаде устойчиви гаранции за наличието и ефекта от тези инвестиции и ще оптимизира контрола върху спазване на законодателството.

Проекта на постановление можете да видите ТУК.

Доклад към постановлението можете да видите ТУК.

Предварителната частична оценка на въздействието можете да видите ТУК.

Становище на дирекция „Модернизация на администрацията“, МС можете да видите ТУК.

На заинтересованите лица се предоставя срок до 25.11.2022 г. за предложения и становища по проекта на постановление, като същите следва да се изпращат на електронен адрес: p.stoyanova@mig.government.bg.

Справка по чл. 26, ал. 5 от Закона за нормативните актове за отразяване на становищата, получени при проведените обществени консултации можете да видите ТУК.