mig

Министерство на иновациите и растежа (МИР) обяви за обществено обсъждане процедура BG-RRP-3.005 „Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия” със срок за представяне на коментари и предложения – 30 септември 2022 г.

Процедурата се реализира в изпълнение на Програмата за икономическа трансформация към компонент „Интелигентна индустрия“ на Националния план за възстановяване и устойчивост и е насочена към ускоряване на прехода към цифровизация на икономиката чрез улесняване на достъпа на микро, малките и средните предприятия до услуги и решения за внедряване на съвременни цифрови технологии, включително за осигуряване на киберсигурност.

Списък на предвидените за финансиране услуги и решения в областта на информационните и комуникационни технологии (ИКТ) е публикуван като част от документацията за обществено обсъждане на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg/bg/s/800c457d-e8be-4421-8ed9-9e78d0a75c39/Procedure/InfoPublicDiscussion/23bfcad1-8c41-4944-a325-d36af135ceac .

С цел предварително определяне на стойността на разходите за отделните услуги и решения, МИР съвместно с Министерство на електронното управление стартира провеждането на пазарна консултация и кани заинтересованите страни – потенциални доставчици на отделните ИКТ услуги и решения, да представят ценови предложения за изпълнението им в съответствие с минималния обхват/функционалности, посочени в Списъка.

Ценовите предложения следва да бъдат представени в срок до 23.09.2022 г. на следния електронен адрес: l.bicheva@egov.government.bg, заедно с попълнено приложение за съответната услуга/решение съгласно образците, които можете да намерите тук.