Министерският съвет с решение от 5 октомври т.г. промени устава на Фонда, като въведе Надзорен съвет от трима души с цел по-добър контрол и прозрачност

Министърът на иновациите и растежа Александър Пулев свиква на 20 октомври, четвъртък, консултативна среща за „Фонд мениджър на финансови инструменти в България“ ЕАД, публично по-известен с името Фонд на фондовете (ФнФ), като изпрати покани до водещите за сегмента неправителствени организации и сдружения.

Срещата е част от общата политика на МИР за повече публичност, прозрачност и взаимодействие със заинтересованите страни и ключовите организации в секторите на отговорност на МИР.

Фокусът на срещата ще бъде оптимизирането на политиките и процесите и по-добро взаимодействие с екосистемата,  повече сигурност за банковите партньори и защита на предприемачите.

Втората тема ще са новите финансови инструменти на стойност 660 млн. лв., които ще бъдат отворени от началото на 2023 г. по Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ). Те ще са общо пет – три дялови (предоставяне на капитал на дадено дружество) и два дългови (под формата на гаранции), и ще се изпълняват от Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ). Тяхната задача ще бъде да подкрепят микро-, малките и средни предприятия (МСП).

Министерството вече е предприело действия за чисти и прозрачни процеси. Министерският съвет взе решение (на 5 октомври 2022 г.) за промени в устава на ФнФ, като се промени системата на управление – от едностепенна (Съвет на директорите) в двустепенна (Управителен и Надзорен съвети) – от по трима членове. Това цели да създаде допълнително ниво на контрол и да даде допълнителна защита на банковите партньори и предприемачите.

С цел да се контролират оперативните разходи на Дружеството са предвидени минималните, по Търговския закон, трима членове на Надзорния съвет. Те ще бъдат експерти, уважавани лица с опит в банковия и финансовия сектори, част от предприемаческата екосистема у нас и с доказана репутация на независими професионалисти.

По устав ФнФ изпълнява финансови инструменти, възлагани от управляващите органи на програмите, съфинансирани от ЕС вече трети програмен период. До момента той оперира с ресурс около 1,2 млрд. лв. за дялови и дългови инструменти, а занапред, в новия програмен период, се очаква ресурсът да е още по-голям.

Припомняме, че и по отношение на Българската банка за развитие настоящият екип на МИР предприе същите действия за подобряване на публичността и прозрачността. Работна група между ББР, МИР и Фондовата борса вече работи за нов инструмент за подпомагане на микро-, малките и средни предприятия, а министърът отправи покани и към представителните работодателски и стопански организации за предложения относно структурирането на релевантни за нуждите на икономиката финансови продукти на ББР.