СЕРИОЗНИ НЕРЕДНОСТИ ПО ИНВЕСТИЦИЯ C3.I1. „ПРОГРАМА ЗА ПУБЛИЧНА ПОДКРЕПА ЗА РАЗВИТИЕТО НА ИНДУСТРИАЛНИ РАЙОНИ, ПАРКОВЕ И ПОДОБНИ ТЕРИТОРИИ И ЗА ПРИВЛИЧАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИ („ATTRACTINVESTBG“)“

Главна секция
ПОЛИТИКА ЗА БОРБА С ИЗМАМИ, КОРУПЦИЯ, КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ И ДВОЙНО ФИНАНСИРАНЕ И МЕРКИТЕ ЗА ДОКЛАДВАНЕ И КОРИГИРАНЕ НА СЕРИОЗНИ НЕРЕДНОСТИ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ИНОВАЦИИТЕ И РАСТЕЖА – СТРУКТУРА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И ДОКЛАДВАНЕ (СНД) ПО ИНВЕСТИЦИЯ C3.I1. „ПРОГРАМА ЗА ПУБЛИЧНА ПОДКРЕПА ЗА РАЗВИТИЕТО НА ИНДУСТРИАЛНИ РАЙОНИ, ПАРКОВЕ И ПОДОБНИ ТЕРИТОРИИ И ЗА ПРИВЛИЧАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИ („ATTRACTINVESTBG“)“, ОТ КОМПОНЕНТ 3 „ИНТЕЛИГЕНТНА ИНДУСТРИЯ“ НА ПЛАНА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Съгласно Постановление № 157 на Министерския съвет от 7.07.2022 г. за определяне на органите и структурите, отговорни за изпълнението на Плана за възстановяване и устойчивост на Република България, и на техните основни функции, лицата, отговорни за управлението и изпълнението на Плана, предприемат необходимите мерки, свързани с предотвратяването на измами, корупция, конфликт на интереси и двойно финансиране от Механизма и от други програми на Съюза, както и от други национални или международни източници на финансиране.

От служителите от държавната администрация се очаква да поддържат високи правни, етични и морални стандарти, да се придържат към принципите на почтеност, обективност и честност и да се противопоставят на измамите, корупцията, конфликта на интереси и двойното финансиране в начина, по който извършват своята дейност (Кодекс за поведение на служителите в държавната администрация, приет с ПМС № 57/2020 г.).

Целта е насърчаване на култура, която оказва възпиращ ефект върху измамната дейност и улеснява предотвратяването и откриването на измами, корупция, конфликт на интереси и двойно финансиране и изготвянето на правила, които ще спомогнат при установяването на данни за измами, корупция, конфликт на интереси и двойно финансиране и ще гарантират, че тези случаи се разглеждат своевременно и по подходящ начин.

Понятията измами, корупция и конфликт на интереси се използват за описване на широк кръг от нарушения. Определения за престъпленията измама и корупция се съдържат в Директива (ЕС) 2017/1371 на Европейския парламент и на Съвета от 5 юли 2017 година относно борбата с измамите, засягащи финансовите интереси на Съюза, по наказателноправен ред, транспонирана в българското законодателство с Наказателния кодекс и Закона за административните нарушения и наказания. В допълнение по отношение на корупцията, осъществявана от лица, заемащи висша публична длъжност, е приложим Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ).

Държавите-членки на първо място са отговорни за борбата с измамите и нередностите. Служителите по нередности на Структурата за наблюдение и докладване разглеждат изпратените от Вас сигнали за забелязани нередности по време на кандидатстването и изпълнението на одобрените предложения за изпълнение на инвестиции и предприемат действия по по-нататъшното им процедиране.

Уведомяваме Ви, че всяко лице има право да подава сигнали за нередности и измами, възникнали във връзка с изпълнението на проекти по Плана за възстановяване и устойчивост.

„Нередност“ означава всяко нарушение на разпоредба на правото на Общността, в резултат на действие или бездействие от икономически оператор, което е имало или би имало за резултат нарушаването на общия бюджет на Общностите или на бюджетите, управлявани от тях, или посредством намаляването или загубата на приходи, произтичащи от собствени ресурси, които се събират направо от името на Общностите или посредством извършването на неоправдан разход.

Сигналите може да касаят технически, финансови или административни нередности, такива, свързани с подписани договори за предоставяне на безвъзмездна помощ или по договарянето и други. Изложените в сигналите Ви обстоятелства ще бъдат проверени и в случай, че се потвърди тяхната достоверност, ще бъдат взети необходимите мерки, в зависимост от спецификата на всеки случай. Налице е възможност за подаване на сигнали за нередности посредством изградените във всички администрации, управляващи европейски средства, бутони за сигнали на електронната страница на съответната администрация. Сигнали могат да бъдат подавани устно, писмено и по електронна поща. Общата уредба на подаването и разглеждането на сигнали се съдържа в глава 8 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).

В чл. 108, ал. 2 от АПК се съдържа принципната защита на подателите на сигнали, а именно, че никой не може да бъде преследван затова, че е подал сигнал.

Подаване на писмени сигнали за нередност

В случай, че разполагате с информация за нередност, моля да я подадете на електронна поща nerednosti_attractinvest@mig.government.bg, като в сигнала е желателно да посочите следното:

  1. име на подателя;
  2. възможно най-подробно описание на забелязаната нередност;
  3. номера на договора, наименованието на кандидата или бенефициента (по възможност);
  4. телефон за връзка (по възможност), който да използваме при необходимост от изясняване на някаква част от подадената от Вас информация. Предоставянето или непредоставянето на телефон за връзка няма да повлияе върху извършването на проверката по случая, но възможността за обратна връзка ще позволи по-прецизно изясняване на обстоятелствата;

Устни сигнали за нередност се приемат в работно време на следния телефон: 02 /80 75 393 и в сградата на Министерството на иновациите и растежа на адрес: гр. София, ул. "Княз Александър I" 12.

При наличие на или при съмнение за връзка на служителя по нередности със случая на нередност, може да подадете информацията директно до едно или няколко от следните лица:

  • Ръководителя на координиращо звено на национално равнище за изпълнението и контрола на ПВУ (директора на дирекция „Национален фонд”) или
  • Ръководителя на Структурата за наблюдение и докладване (СНД), отговорна за контрола на съответната инвестиция, който сигнала касае;

При наличие или съмнение за връзка на ръководителя на СНД или друг оправомощен от него служител, в чиито отговорности е да процедира сигнала, той се подава към дирекция „Национален фонд“.

Когато сигналът касае ръководителя на дирекция „Национален фонд“, то информацията следва да се предаде директно до:

  • ресорния за дирекция „Национален фонд“ заместник-министър на финансите или до министъра на финансите или до
  • директора на дирекция „Защита на финансовите интереси на Европейския съюз (АФКОС)” в Министерството на вътрешните работи или до

Европейската служба за борба с измамите (ОЛАФ) към Европейската комисия. В случаите по т. 7  и когато сигнала за сериозна нередност касае служител от ДНФ/СНД се информира и Инспектората в съответното ведомство (Министерството на финансите или това в рамките на което е СНД).

section-02d87bf
Министерство на иновациите и растежа на Република България

Update your browser for the best viewing experience / Моля обновете вашият браузър за най-добро потребителско изживяване