Нормативни и други документи

section-1ec684f

Дейнoстта на Инспектората се осъществява в съответствие със следните нормативни и административни актове:

 1. Закон за администрацията
 2. Закон за държавния служител
 3. Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество
 4. Административнопроцесуален кодекс
 5. Кодекс за поведение на служителите в държавната администрация
 6. Устройствен правилник на Министерството на иновациите и растежа
 7. Вътрешни правила за дейността на Инспектората на Министерството на иновациите и растежа.
 8. Стратегия за превенция и противодействие на корупцията в Република България 2021-2027 г.
 9. Вътрешни правила за прилагане на антикорупционни процедури в Министерството
 10. Вътрешни правила за защита на лицата, подали сигнали за нарушения, злоупотреби с власт, корупция, корупционни прояви, несъвместимост и конфликт на интереси в Министерството на иновациите и растежа
 11. Вътрешни правила за организацията при извършване на проверка на декларациите по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество и за установяване на конфликт на интереси в Министерството на иновациите и растежа
Министерство на иновациите и растежа на Република България

Update your browser for the best viewing experience / Моля обновете вашият браузър за най-добро потребителско изживяване