Нормативни и други документи

section-1ec684f

Дейнoстта на Инспектората се осъществява в съответствие със следните нормативни и административни актове:

  1. Закон за администрацията
  2. Закон за държавния служител
  3. Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество
  4. Административнопроцесуален кодекс
  5. Кодекс за поведение на служителите в държавната администрация
  6. Устройствен правилник на Министерството на иновациите и растежа
  7. Вътрешни правила за дейността на Инспектората на Министерството на иновациите и растежа.
  8. Стратегия за превенция и противодействие на корупцията в Република България 2021-2027 г.
  9. Вътрешни правила за прилагане на антикорупционни процедури в Министерството
  10. Вътрешни правила за организацията при извършване на проверка на декларациите по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество и за установяване на конфликт на интереси в Министерството на иновациите и растежа
Министерство на иновациите и растежа на Република България

Update your browser for the best viewing experience / Моля обновете вашият браузър за най-добро потребителско изживяване