Законът за чужденците в Република България предвижда Министерството на иновациите и растежа да отговаря за издаването, удължаването и отнемането на удостоверение за високотехнологичен и/или иновативен проект (Стартъп-виза).

За целта Министерството разработи Наредба за условията и реда за издаване, удължаване и отнемане на удостоверение за високотехнологичен и/или иновативен проект, наречен Стартъп-виза. Наредбата е приета с Постановление № 318 на Министерския съвет от 7 октомври 2022 г.

Закон за чужденците в Република България

Наредба за условията и реда за издаване, удължаване и отнемане на удостоверение за високотехнологичен и/или иновативен проект, наречен „Стартъп виза“

Удостоверението е официален документ, който дава възможност за издаване на разрешение за продължително пребиваване на чужденци (извън Европейския съюз), които искат да развиват иновативен или високотехнологичен бизнес у нас.

Такава практика вече е установена в държави като Франция, Нидерландия, Естония, Финландия, Ирландия, Дания и др.

Кандидатствай тук

Насоки за кандидатстване

Можете да се свържете с компетентната дирекция „Инструменти за икономически растеж“ на startupvisa@mig.gov.bg.

КАК се кандидатства?

Подава се заявление в Министерството на иновациите и растежа, чрез Система за управление на националните инвестиции (СУНИ), на български или на английски език.

Кой може да кандидатства?

Наредбата предвижда кандидатстване на чужди граждани (извън Европейския съюз).

Какъв е срокът на валидност на Стартъп визата?

Първоначалният срок на валидност е 1 година от датата на издаване. След одобрен отчет за извършеното по първоначално заявения проект, срокът на Стартъп визата се удължава с още 2 години.

Каква информация се попълва?

 • Кратка информация за заявителя – име, документ за самоличност; държава на произход; телефонен номер; e-mail; образование; месторабота
 • Кратка информация за дружеството – наименование, регистрационен номер на дружеството – ЕИК или еквивалент; седалище и държава, в която е регистрирано дружеството, ако е приложимо
 • Основна информация за високотехнологичния и/или иновативен проект – заглавие/наименование; представяне на дейността, продукта и/или услугата; финансови изчисления/анализи и прогнози за приблизителния размер на производство и за растежа на приходите и разходите за следващите 3 години от датата на подаване на заявлението; анализ на пазара, продажби, клиенти и партньорства; информация за човешките ресурси

Какви документи се прилагат?

 1. копие на документа за самоличност;
 2. бизнес план и презентация на проекта;
 3. документ за валиден патент или свидетелство за регистрация на полезен модел (ако е приложимо);
 4. договор за инвестиция със специализиран международен фонд за дялово и рисково инвестиране за не по-малко от 100 000 лева, както и препоръка от съответния фонд, за приноса на заявителя в проекта (ако е приложимо);
 5. договор или писмо за намерение за инвестиция от фонд за дялово и рисково инвестиране в Република България за не по-малко от 100 000 лева (ако е приложимо);
 6. удостоверение за качество на проект Seal of Excellence по програмите „Хоризонт 2020“ или „Хоризонт Европа“ (ако е приложимо);
 7. отличие на конкурс или състезание агенция в областта на иновациите и предприемачеството, организиран от Европейската комисия или Европейската космическа (ако е приложимо);
 8. публикувани поне две научни статии в международните бази данни Scopus или Web of Science, когато е приложимо;
 9. документ за завършена степен на образование, когато е приложимо;
 10. банков или еквивалентен документ за налични средства на заявителя;
 11. доказателства за реализирани продажби минимум 100 000 лв. през последните две години, свързани с дейността, продукта или услугата, когато е приложимо;
 12. писма за намерение или договори за партньорство с български партньори, когато е приложимо.

Кой разглежда заявлението и оценява проекта?

Експертен съвет към Министерството на иновациите, включващ представители на държавата, академичната общност и бизнеса.

Какъв е срокът за разглеждане на проекта?

30 дни след подаване на заявлението.

Как се оценява проектът?

Има 6 критерия за оценка:

 • Обезпеченост със средства за издръжка на заявителя – макс. 3т.
 • Финансови прогнози и наличен капитал – макс. 3т.
 • Клиентска мрежа – макс. 1т.
 • Инвестиции – макс. 1т.
 • Валиден патент или свидетелство за регистрация на полезен модел – макс. 1т.
 • Бизнес план и презентация – макс. 5т.

Проектът трябва да събере минимум 8 точки.

Дължи ли се такса за издаване и удължаване на Стартъп визата?

Не, такса не се заплаща.

В кои случаи се отнема Стартъп визата?

Чужденецът е заявил неверни данни и/или не е уведомил МИР за настъпили промени в законовия срок.

Промените в обстоятелствата възпрепятстват изпълнението на проекта.

Установени са нарушения на българското законодателство, които възпрепятстват реализирането на проекта.

Стартъп визата достатъчна ли е за пребиваване на чужденец в България?

Не. Стартъп визата дава възможност за издаване на разрешение за продължително пребиваване на чужденци (извън Европейския съюз) (за срок до 1 година).

Възможно ли е да се удължи срокът на Стартъп визата?

Да. След подаване на отчет за извършеното до момента. Удължаването е за още 2 години.