Министерството на иновациите и растежа подкрепя разработването на иновации и на демонстрационни проекти в областта на възобновяемите енергийни източници, кръговата икономика и водородните технологии. Една от основните политики в областта на иновациите е гарантиране на устойчив цифров и зелен преход. В министерството на иновациите и растежа имаме няколко конкретни политики за икономическата трансформация чрез високотехнологични и развойни дейности с висока добавена стойност, които се прилагат в индустрията.

Това заяви зам.-министърът на иновациите и растежа проф. Георги Ангелов на кръгла маса на тема: „Иновации при съхранението на енергия – ключ към устойчив енергиен преход“.

Зам.-министър Ангелов посочи, че водещ тематичен приоритет в Иновационната стратегия за интелигентна специализация 2021-2027 г. е този за чисти технологии, кръгова и нисковъглеродна икономика. Финансовите инструменти, които го подкрепят, са Програма за научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация (ПНИИДИТ) и проекти от Плана за възстановяване и устойчивост.

Чрез ПНИИДИТ ще бъде подпомогнато създаването на първата водородна долина в България, което ще послужи за основа за разгръщането на използването на зелен водород в страната. За 2024 г. е планирана процедура за допълващо финансиране за подкрепа участието на България в европейското партньорство „Чист водород“ за одобрен от Европейската комисия проект за изграждане на водородна долина в Стара Загора. Бюджетът на проекта е 16 млн. лв.

Зам.-министър Ангелов добави, че догодина се очаква да бъде създаден Национален фонд за технологичен трансфер, който ще бъде финансиран през Фонда на фондовете с 60 мнл. евро. Фондът представлява специфичен финансов инструмент, който осигурява дялови и квази-дялови инвестиции за подпомагане на проекти в областта на енергетиката, включително и ядрената, космически изследвания и др., и се очаква да се привлече допълнително съфинансиране от частни инвеститори.

През следващата година ще се финансират и зелени, и цифрови партньорства за интелигентна трансформация, като ще се подкрепят стратегически проекти, насочени към МСП за повишаване на тяхната конкурентоспособност чрез превръщането на „зелените“ предизвикателства във възможности, разработването на „зелени и цифрови“ решения и екоиновации. Общата сума на бюджета на процедурата е близо 61  млн. лв.

На събитието участваха министърът на енергетиката Румен Радев и министърът на околната среда и водите Юлиан Попов.