Mинистерството на иновациите и растежа ще подкрепя развитието на иновационната екосистема в България както с осигуряване на достатъчен ресурс от национални и европейски финансови източници, така и посредством насърчаване и привличане на инвестиции в развойна дейност, комерсиализация на високотехнологични продукти и създаване на вериги на добавена стойност за повишаване на потенциала за икономически растеж на страната. Това заяви зам.-министър Карина Ангелиева на конференция на тема „Интелектуална собственост в роботиката и изкуствения интелект“, организирана от Патентното ведомство в сътрудничество с Института по роботика към БАН и Професионалната асоциация по роботика и автоматизация.

Ангелиева подчерта ролята на интелектуалната собственост и насърчаването на иновациите. „Младите хора имат големия потенциал за намиране на нови и по-добри технологични решения. Те се изправят срещу предизвикателствата за развитие на иновации като използват своята изобретателност, любопитство и творчество, за да насочат развитието на страната към едно по-добро бъдеще. Иновативните, енергични и творчески умове помагат за осъществяването на промените, от които се нуждаем. Затова е от изключителна важност да запазим този потенциал в страната ни“, заяви още тя.

Конференцията беше посветена на Световния ден на интелектуалната собственост и влиянието й върху различните аспекти на съвременния живот, науката и технологиите, за начините за реализиране и популяризиране на различните иновативни идеи и за способите за насърчаване на иновациите и икономическия растеж.

По време на събитието стана ясно също, че Министерството на иновациите и растежа заедно с Министерството на образованието и науката, Патентното ведомство и други заинтересовани страни работят по създаването на нов Закон за насърчаване на научните изследвания и иновациите. Той цели създаване и регламентиране на модерна институционална и нормативна рамка, в която лесно и бързо да се осъществява връзката между науката и бизнеса, като част от тази връзка е и уреждането на интелектуалната собственост и трансфера на технологиите. Подготовката на проектозакона е в начален етап, а през следващите месеци ще има тематични дискусии.