Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) към Министерството на иновациите и растежа стартира приемането на проектни предложения в рамките на 13-та конкурсна сесия на Национален иновационен фонд (НИФ).

Сесията по приемането на предложения ще бъде отворена от 18.07.2022 г. до 17:00ч. на 18.08.2022 г., като от тази сесия ще се кандидатства по електронен път чрез Система за управление на националните инвестиции (СУНИ) на следния адрес: https://enims.egov.bg/

„Новото тази година е, че кандидатстването ще се извършва през СУНИ, която е пригодена за подобен тип проекти и това значително ще улесни цялостното кандидатстване“, коментира министърът на иновациите и растежа Даниел Лорер.

Той посочи, че са направени редица оптимизации както във формуляра за кандидатстване и за оценка на проектните предложения, така и в самите правила за управление на НИФ. „Намаляваме административната тежест за предприятията, за да се съсредоточат върху качеството на проектите“, подчерта Лорер.

Финансирането е в общ размер на приблизително 5,5 млн. лв., като максималната стойност на безвъзмездната финансова помощ за един проект е до 500 000 лв. Интензитетът на помощта ще бъде до 80% от допустимите разходи по проект. Минималната продължителност на всеки проект е 6 месеца, а максималната – 18 месеца.

Предложенията следва да попадат в една от четирите тематични области: Информатика и ИКТ; Мехатроника и чисти технологии; Индустрия за здравословен живот и Биотехнологии; Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии.

Изпълнителният директор на ИАНМСП Бойко Таков добави от своя страна, че Управителният съвет на НИФ e взел решение, с което бюджетът на Фонда се разпределя по равно в рамките на четирите тематични области с цел пропорционалното им подпомагане.

Той допълни, че е стартирала и процедура за набиране на нови независими експерти, които ще бъдат представители не само на научните, но и на бизнес средите, с което се надяваме да повишим качеството на одобрените за финансиране проекти.

Основната цел на НИФ е да насърчи научно­изследователската и развойната дейност за повишаване конкурентоспособността на предприятията, като подпомогне реализацията на проекти, чиято цел е разработване на нови или усъвършенствани продукти, процеси или услуги, насочени към засилване на икономическата ефективност, повишаване на иновативния потенциал и технологичното равнище на компаниите и увеличаване на частните инвестиции за тях. За предходните 12 сесии на НИФ са реализирани над 500 проекта, подкрепени с над 100 милиона лева.

Всички правила, документи и информация относно 13-та конкурсна сесия на Националния иновационен фонд ще откриете тук: https://www.sme.government.bg/?p=58328