Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021-2027 г. е с бюджет 3 млрд. лв. По нея ще се финансират иновации във фирми от творческите индустрии, занаятите, семейни компании

Още през януари 2023 г. Министерството на иновациите и растежа отваря за кандидатстване първата процедура по новата програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ (ПКИП) 2021-2027 г. Тя ще е за разработване на иновации в микро-, малките и средни предприятия с бюджет от 127 млн. лв.

ПКИП бе одобрена от Европейската комисия за рекордно кратък срок –  изпратена бе на 16 август и одобрена на 3 октомври. Общият й бюджет е 3 млрд. лв. Тя е продължение на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (ОПИК) и е една от двете големи програми за бизнеса, управлявани от Министерството на иновациите и растежа. Чрез нея ще се подкрепят иновации в микро-, малките и средни предприятия в различни етапи от развитието им. Ще се плащат партньорски проекти между малки и средни предприятия и големи дружества за разработване на нови технологии и иновации. Основните приоритети на Програмата са два – „Иновации и растеж“ и „Кръгова икономика“. Предвидени са средства за разработване и внедряване на иновации във фирмите, развитие на предприемаческата екосистема, създаване на нови или развитие на вече съществуващи компании с фокус върху високотехнологичните сектори на промишлеността, защита на патенти, индустриална собственост и др. Ще се стимулира дигитализацията, повишаването на киберсигурността, поверителността на данните в малките и средни предприятия и на уменията на персонала за работа с технологиите от Индустрия 4.0. Освен за по-голяма енергийна ефективност и самостоятелност на фирмите, във втория приоритет – „Кръгова икономика“, е заложено финансиране за по-ефективно използване на ресурсите, разработването на продукти с по-голяма трайност или с възможност за рециклиране, повишаване на употребата на вторични суровини, подобряване управлението на отпадъците и др.

Следващата процедура на МИР се отваря също в началото на 2023 г., в размер на 117,5 млн. лв. – за подобряване на производствения капацитет на малки и средни предприятия, семейни фирми, компании от творческите индустрии и занаятите. След нея предстои и трета процедура – около средата на 2023 г. – за внедряване на иновации в малки и средни предприятия за близо 300 млн. лв.