Прегледът е извършен в отговор на изразеното желание на Република България да се присъедини към Декларацията за международните инвестиции и мултинационалните предприятия на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР). България се присъедини към Декларацията на ОИСР на 9 юни 2022 г.

Прегледът оценява климата за местни и чужди инвестиции в България, нейната способност да спазва принципите на откритост, прозрачност и недискриминация и сближаването на нейната политика с Декларацията на ОИСР, включително практики за отговорно бизнес поведение, разглежда предизвикателствата и възможностите, пред които е изправено правителството на България в усилията му за реформи. Съгласно Рамката на ОИСР за инвестиционни политики този преглед включва глави за тенденциите и потоците на чуждестранните инвестиции, установяването и дейността на чуждестранни инвеститори, правната и институционална рамка за защита на инвестициите, насърчаване на инвестициите, публично управление и политики за отговорно бизнес поведение.

Прегледът на инвестиционната политика на България, във връзка с присъединяването на страната ни към Декларацията на ОИСР относно международните инвестиции и мултинационалните предприятия и получаване на статут на асоцииран член в Инвестиционния комитет (ИК) на ОИСР, стартира през 2019 г. след решение на делегатите на ИК и получена покана от председателя на Комитета г-н  Манфред Шекулин. В периода 2020 – 2021 г. екип на секретариата на ОИСР в партньорство с правителството на България извърши Прегледа на инвестиционната политика.

Прегледите на инвестиционната политика, извършвани от ОИСР, представляват анализ на инвестиционните тенденции и политики, с цел да се установи дали дадена държава спазва принципите, споделяни от държавите-членки на Организацията. Този преглед включва инвестиционна политика, насърчаване на инвестициите, конкуренция, търговия, данъчно облагане, корпоративно управление, финанси, инфраструктура, развитие на човешките ресурси, инвестиции в подкрепа на зеления растеж, както и по-общи въпроси на публичното управление.

Прегледът на инвестиционната политика използва Рамката за инвестиционната политика (OECD Policy Framework for Investment) и  Декларацията на ОИСР относно международните инвестиции и мултинационалните предприятия, за да подпомогнe страната да продължи да подобрява инвестиционния си климат и да подпомогне политиката на конвергенция. Прегледът има широк подход към подобряване на инвестиционния климат и включва глави за регулирането и защитата на инвестициите, както и за насърчаването на инвестициите и други.

Оценката за инвестиционния климат в България в Прегледа на инвестиционната политика и присъединяването ни към Инвестиционния комитет на ОИСР допринасят за положителния имидж на страната ни пред чуждите инвеститори и привличането на инвестиции.

Публикуван на 29 юли 2022г.

В раздел: OECD Investment Policy Reviews:

OECD Investment Policy Reviews

Свързани документи:

OECD Declaration on International Investment and Multinational Enterprises

Policy Framework for Investment

OECD Guidelines for Multinational Enterprises