Министерството на иновациите и растежа се включва като партньор в ключов проект FUTURE4PRIMA, целящ да подобри сътрудничеството между учените и иноваторите в Средиземноморския регион в устойчивото управление на ресурсите и развитието на земеделието. Новият проект по програмата PRIMA обединява министерства за научни изследвания и иновации, университети и изследователски организации от България, Испания, Италия, Турция, Йордания, Малта, Израел, Египет, Германия, Мароко, Португалия, Италия, Хърватия, Тунис, Гърция, Кипър и  Франция. Експерти от страните ще си партнират в изготвянето на ключови политики по темите, свързани с иновациите в сектора.

Проектът стартира през януари 2024 г. Чрез него ще се подсили и разшири сътрудничеството между националните институции за финансиране на научноизследователска и иновационна дейност в областите на устойчиви агрохранителни системи и управление на водите в Средиземно море и да се обединят ресурси в справянето с възникващите предизвикателства в региона.

FUTURE4PRIMA очертава четири ключови цели:

  1. Създаване на благоприятна среда – проектът се стреми да създаде благоприятна среда за междусекторно сътрудничество в областта на научните изследвания и иновациите и стратегическа координация между организациите, финансиращи научни изследвания. Това е важно за справяне с ефективността на ресурсите и предизвикателствата, свързани с изменението на климата в глобален мащаб.
  2. Развитие на политики – ще се работи за подобрени регулаторни рамки, които улесняват сътрудничеството в областта на научните изследвания и иновациите, укрепвайки международното измерение на Европейското изследователско пространство.
  3. Ускоряване на навлизането на пазара – за да стимулират иновационните екосистеми и подкрепата към насърчаването на иновациите.
  4. Предоставяне на достъп до информация и инструменти: FUTURE4PRIMA ще предлага достъп до информация и инструменти за измерване на напредъка към постигане на Зелената сделка на ЕС и Цели за устойчиво развитие.

В период от 48 месеца FUTURE4PRIMA ще работи за:

  • Разработване на общи стратегии за научноизследователска и иновационна дейност между националните финансиращи агенции.
  • Установяване на стратегически насоки за обновеното партньорство PRIMA в рамките на следващата рамкова програма на ЕС.
  • Преодоляване на пречките при прилагането, рационализиране на процедурите и хармонизиране на националните процеси за научноизследователска и иновационна дейност.
  • Преодоляване на пропуски в портфолиото от проекти на EURO-MED, насърчаване на навлизането на научни изследвания, които отговарят на пазарните и социалните нужди, като същевременно отключват потенциала за иновации.

Бюджетът на проекта е над 2 млн. евро.