Министерството на иновациите и растежа (МИР) създаде механизъм за бърза обработка и издаване на разрешително за работа – „Синя карта“, за висококвалифицирани специалисти от държави извън Европейски съюз (ЕС). Новата „бърза писта“ ще се прилага за заявяване на групи от минимум 10 служители и е предназначена за компании, които целят релокиране на офиси и техните служители от Русия, Беларус или други страни извън ЕС.

Компании, които имат намерения да доведат висококвалифицирани служители в България, ще бъдат подпомагани съвместно с Министерството на електронното управление, дирекция „Миграция“ на МВР, ДАНС, Агенцията по заетостта и МВнР. Разрешителното за работа позволява на висококвалифицирани специалисти с висше образование от трети страни да работят у нас до 4 години.

С новата организация единна точка за комуникация по производството за издаване на „Синя карта“ ще бъде МИР, а работодателите трябва да предоставят информацията за групите кандидати в електронен вид на адрес – bluecard@mig.government.bg. С това ще стартира механизмът за бърза обработка и издаване на разрешителното за работа. Това трябва да се случва минимум два дни преди официалното входиране на заявление и придружаващите документи в дирекция „Миграция“ на МВР. Реда за внасянето и изискванията към кандидатите за „Синя карта“ остават непроменени.

За да бъдат приоритетно разглеждани заявките на работодатели, те трябва да отговарят на условията – да бъдат заявявани групи от най-малко 10 служители и дружествата да произвеждат продукти с висока добавена стойност за икономиката ни. Министерството на иновациите и растежа ще поддържа връзка с всички фирми.

С въвеждането на този механизъм за бърза обработка на заявки за издаване на разрешителни за работа „Синя карта“ се цели да се ускори приемането и реализацията на квалифицирани кадри от Русия и Беларус и привличането в България в близките месеци на международните високотехнологични бизнеси, напускащи тези страни. Това ще спомогне и за преодоляването на недостига на кадри с висше образование и допълнителна квалификация, която изпитват бизнесите с висока добавена стойност.

Паралелно с действията на МИР в Народното Събрание бяха внесени промени в Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност.  Те ще създадат ясна и прозрачна система, която да осигури възможност за по-ефективно привличане на таланти и да даде принос за преодоляване на демографските предизвикателства, пред които е изправена България. „Синя карта“ ще бъде основен инструмент за привличане на висококвалифицирани кадри, включващ по-бързи процедури, по-гъвкави и приобщаващи критерии за прием и по-широки права, включително улеснена краткосрочна и дългосрочна мобилност. С предложените промени българското законодателство ще бъде в хармония с вече предприетите стъпки на ниво Европейски съюз (ЕС) по темата за улесняване достъпа до пазара на труда на висококвалифицирани специалисти – граждани на страни извън ЕС.

Компании, които желаят да релокират свои служители, спазвайки условието за подаване на заявления за групи от минимум 10 служители, следва да изпратят информация в таблица във формат Ексел, по шаблон, по е-мейл 2 (два) дни преди официалното внасяне на заявлението и необходимите документи в Дирекция „Миграция“ към МВР.

С оглед защитата на лични данни, е необходимо всички таблици да са защитени с парола, която да изпращате в отделен имейл до посочения по-горе е-мейл адрес.

След изпращането на информацията в табличен вид по е-мейл, внесете съответните документи и заявления за лицата, които сте посочили в таблиците в Дирекция „Миграция“ или в отдел/сектор/група „Миграция“ при областните дирекции на МВР от работодателя или упълномощено от него лице.

Изтегли таблица по шаблон оттук:

Данни за служители Синя карта FAST TRACK