Бюджетът на новата програма Конкурентоспособност е 3 млрд. лв. до 2027 г., над 420 млн. лв. тръгват към бизнеса само по тази програма още в първите 6 месеца на 2023 г.

През март Министерството на иновациите и растежа, през Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“, ще отвори за кандидатстване първата процедура по новата програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ (ПКИП) 2021 – 2027. Кандидатстването ще се реализира само електронно в системата ИСУН. Тя ще е в подкрепа на развойната дейност и разработването на иновации. Бюджетът й е 127 млн. лв. По мярката ще могат да кандидатстват малки и средни предприятия с до 499 служителя, както и големи с до 3 000, но само в партньорство с малки и средни компании.

Кандидати могат да бъдат предприятия от различни икономически сектори, като проектите им трябва да са в някоя от петте тематични области на Иновационната стратегия за интелигентна специализация – „Информатика и ИКТ“, „Мехатроника и микроелектроника“, „Индустрия за здравословен живот, биоикономика и биотехнологии“, „Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии“ и „Чисти технологии, кръгова и нисковъглеродна икономика“. Стратегията е базов документ за изпълнението на двете нови европрограми по линия на МИР – ПКИП и ПНИИДИТ.

Това ще важи и при кандидатстването по втората процедура по Програмата – за внедряване на иновации. Тя ще бъде отворена за кандидатстване през м. април с бюджет над 293 млн. лв. Част от новите решения може да са разработени от самите предприятия специално за нуждите на производството им, а други – да бъдат заимствани и пригодени. По процедурата ще могат да кандидатстват малки, средни и големи предприятия.

Във втората половина на 2023 г. за първи път ще се отвори процедура, насочена към семейни предприятия (предприятия, които се притежават от повече от един член на семейство) и фирми от творческите индустрии и занаятите. Бюджетът й е 117,5 млн. лв. и е за подобряване на производствения им капацитет. Със средствата фирмите ще могат да закупуват модерни машини, съоръжения и софтуер, така че да започнат да произвеждат повече и по-качествени продукти и да станат по-конкурентни на пазара.

Припомняме, че ПКИП бе одобрена от Европейската комисия за рекордно кратък срок – за 48 дни. Изпратена бе на 16 август и одобрена на 3 октомври. Общият й бюджет е 3 млрд. лв. Тя е продължение на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (ОПИК) и е една от двете големи програми за бизнеса, управлявани от Министерството на иновациите и растежа.

Кандидатстването по процедурите ще се осъществява само електронно през системата ИСУН (https://eumis2020.government.bg/ ), а повече информация за всяка процедура ще се публикува на сайта на МИР (https://www.mig.government.bg/ ).