Общият размер на безвъзмездното финансиране е 127 млн. лв.

514 са подадените проектни предложения по процедурата „Разработване на иновации в предприятията“ по програма „Конкурентоспособност“. Проектите на фирмите са за общо над 250 млн. лв. От тях компаниите са поискали 144 млн. лв. безвъзмездна финансова помощ. Общият бюджет на безвъзмездните средства, които фирмите могат да получат по процедурата за разработване на иновации, е 127 млн. лв. Документите се подаваха електронно през системата ИСУН 2020 до вчера.

От помощта ще се възползват микро-, малки и средни фирми (МСП), малки дружества със средна пазарна капитализация и големи компании в партньорство с МСП. Минималният размер на финансирането е 50 000 лв., а максималният зависи от големината на фирмите. За микро- предприятията е 250 000 лв., за малките – 400 000 лв., а за останалите – 500 000 лв. Съфинансирането е от 25% до 60% спрямо категорията им.

Проектите на фирмите трябваше да са насочени към разработване на иновация, която попада в една от подобластите на петте тематични области на Иновационната стратегия за интелигентна специализация 2021-2027 – „Информатика и ИКТ“, „Мехатроника и микроелектроника“, „Индустрия за здравословен живот, биоикономика и биотехнологии“, „Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии“ и „Чисти технологии, кръгова и нисковъглеродна икономика“.

Допустимо беше разработване на продуктови иновации или иновации в бизнес процесите, насочени към производство на стоки и предоставяне на услуги в различни области, например: машиностроене и уредостроене, изкуствен интелект,  методи за чисто производство, съхранение, преработка и достигане до крайния потребител на специфични български продукти и др. Подкрепа ще получат иновативни решения на национално и световно ниво, но и такива представляващи новост на ниво предприятие. Със средства ще се финансират дейности по извършване на изследвания, изпитвания, измервания и валидиране; създаване и тестване на прототипи и пилотни линии и др.