С решение на министъра на иновациите и растежа от 16.02.2023 г. е обявен конкурс за избор и назначаване на трима членове, включително един независим, на Надзорния съвет (НС) на „Фонд мениджър на финансови инструменти в България“ ЕАД (ФМФИБ/Дружеството).

„Фонд мениджър на финансови инструменти в България“ ЕАД е акционерно дружество-публично предприятие, с едноличен собственик на капитала държавата, чрез Министерството на иновациите и растежа. Дружеството осъществява дейности по изпълнение на финансови инструменти, прилагани по фондове, механизми, програми и проекти, съфинансирани от Европейския съюз, за програмните периоди 2007-2013, 2014-2020, 2021-2027 г. и следващи.

С Разпореждане № 11 на Министерския съвет от 05.10.2022 г. е изменен Уставът на ФМФИБ, като  системата на управление е променена от едностепенна на двустепенна с Надзорен и Управителен съвет, всеки в състав от трима членове с мандат 3 години. Въз основа на същото разпореждане, министърът на иновациите и растежа определи временни членове на Надзорния съвет и обяви настоящия конкурс за избор на редовни членове на НС по реда на чл. 21, ал. 1 от Закона за публичните предприятия (ЗПП).

Заявления за участие могат да бъдат подавани до 17.00 ч. на 27 февруари 2023 г., в деловодството на Министерството на иновациите и растежа (МИР) на адрес гр. София, ул. „Княз Александър I“ № 12, или по електронен път – на електронна поща docs@mig.government.bg, с електронно подписани документи, изискващи подпис на кандидата. Към заявлението (по образец на МИР) трябва да бъдат приложени автобиография, копия на документи, доказващи изискуемите образование и професионален опит, декларации по Закона за публичните предприятия (ЗПП) (по образец на МИР) и др. документи, удостоверяващи изпълнението на изискванията за заемане на длъжността.

Кандидатите трябва да имат завършено висше образование по специалност от областите икономика, администрация и управление, право, обществени комуникации и информационни науки и най-малко 5 години професионален опит в посочените области или на ръководна позиция, или като член на орган за управление или контрол в публично предприятие, или в други стопански, административни или финансови дейности. Всички кандидати следва отговарят на изискванията на чл. 20, ал. 1 от ЗПП, а кандидатите за независим член на НС — и на изискванията на чл. 23, ал. 2 от 3ПП.

Конкурсът ще се проведе на три етапа:

  1. Проверка на съответствието на представените документи с предварително обявените изисквания за заемане на длъжността;
  2. Оценка на Концепцията за развитие на публичното предприятие на допуснатите кандидати.
  3. Интервю с допуснатите до този етап кандидати.

Повече информация за конкурса можете да намерите на следния линк: https://www.mig.government.bg/obyavi-i-targove/