Полупроводниците са от съществено значение за функционирането на нашата съвременна икономика и общество. През годините Съюзът стана свидетел на безпрецедентни смущения в доставките им, които доведоха до сериозни забавяния и отрицателни последици за важни икономически сектори, включително забавяния при ремонта и поддръжката на основни продукти за критични сектори.

На 8 февруари 2022 г. Комисията публикува Препоръка с незабавно действие, за да се даде възможност за бързо и координирано наблюдение на европейската верига за създаване на стойност на полупроводниците, като се съсредоточи върху рисковете, които могат да нарушат, компрометират или да окажат отрицателно въздействие върху доставките на полупроводници. След това този мониторинг следва да подготви и да даде възможност за създаване на постоянен механизъм за мониторинг на веригата за създаване на стойност на полупроводниците, предложен в рамките на Акта за интегралните схеми (предложение за регламент).

Европейската комисия, заедно с държавите-членки, започна консултация относно веригата за доставки на полупроводници, която се състои от две проучвания – едно за доставчиците и едно за крайните потребители на полупроводници, и ще продължи до 11 ноември. Проучванията бяха тествани с компании доброволци, които потвърдиха, че те са подходящи за целта и не представляват риск по отношение на поверителните търговски данни.

Европейската комисия ще анализира и доразвие резултатите от допитването и ще работи с Европейската експертна група по полупроводници (ESEG) с цел координация на дейностите с държавите-членки (в т.ч. и по отношение на наблюдението на веригата на стойността), както и за да предложи по-нататъшни действия за механизма за наблюдение, включващ идентифициране на потенциални подходящи показатели за ранно предупреждение, за да се предвиди бъдещ недостиг във веригата за доставки на полупроводници и да се предотвратят кризи с полупроводници. Тази група има за цел да улесни бързия и ефективен обмен на информация относно развитието на пазара, което излага на риск доставките в Съюза, и да даде възможност за координирана реакция при кризи.

За да се изготви точна оценка на рисковете, да се повиши прозрачността на веригата на доставки и устойчивостта ѝ срещу потенциални смущения, както и да се даде възможност на вземащите решения да реагират при недостиг, е необходимо да се обменят повече данни за организацията на производството, структурата на веригата на стойността, точките на прекъсване и нуждите на дружествата в различните сектори.

Как могат да участват компаниите и организациите?

ESEG вече е извършила картографиране на европейската верига за доставки на полупроводници и ще покани доставчиците, които са включени в картографирането, да участват в проучването на доставчиците.

Независимо от картографирането, компаниите, които желаят да участват в проучването на доставчиците, могат да получат достъп до него чрез следния линк:

Проучване на доставчиците

Дружествата, които желаят да участват в проучването на крайните потребители, могат да получат достъп до него чрез следния линк:

Проучване на крайните потребители

Вашите отговори ще бъдат качени на защитената платформа EU-survey, до която достъп има само Европейската комисия. Комисията ще спазва поверителността на информацията и данните, получени чрез тези проучвания. Комисията ще публикува отговорите на тези проучвания в обобщен и анонимизиран вид.