Агенцията за малки и средни предприятия (ИАНМСП) към Министерство на иновациите и растежа получи одобрение от Министерски съвет за подписване на два договора от ключово значение за насърчаването на участието на родни компании в международни проекти за иновации.

Предприятията от българска страна ще бъдат финансирани с БФП в общ размер от близо 1 милион лева на годишна база, предоставени от бюджета на Национален иновационен фонд, а обявите за подаване на проекти ще бъдат официално публикувани на сайта на Агенцията за малки и средни предприятия.

ИАНМСП ще подпише споразумение с Асоциация Еврика за участието на страната ни в Консорциум „Европейско партньорство за иновативни малки и средни предприятия“, както и договор за безвъзмездно финансиране в рамките на съвместната програма „Европейско партньорство за иновативни МСП – Евростарс“, разработена от Асоциацията.

Двата договора са взаимосвързани, като целта им е една – да подпомогнат български компании за участието им в иновативни международни проекти с представители на минимум две страни, членуващи в Еврика.

Еврика е най-голямата в света междуправителствена мрежа за иновации, която подпомага конкурентоспособността чрез развиване на международно сътрудничество. Целта й е да постигне пазарна реализация на резултатите от висококачествената научноизследователска и развойна дейност и подобряване качеството на живот. В тази връзка е разработена програмата „Европейско партньорство за иновативни малки и средни предприятия“, известна още като „Евростарс“.

Програмата подкрепя иновативни МСП чрез финансиране на международни съвместни научноизследователски и развойни и иновационни проекти. Участник от българска страна може да бъде всяко микро, малко или средно предприятие, както и организация за научно-развойна дейност или университет. Очаква се в периода до 2027 година да бъдат проведени 13 сесии, а българските малки и средни предприятия, участници в проектите, да бъдат подкрепени с близо 7 милиона лева.

С подписването на двата документа България не само се утвърждава като пълноправен член на мрежата Еврика, но и гарантира на българските участници международно признание на проектите и спомага за утвърждаването им като равнопоставени сред потенциала на научно-изследователската дейност на Стария континент.