В синхрон с целите на Организацията на обединените нации (ООН) Министерството на иновациите и растежа работи за превръщането на иновациите в движеща сила за повишаване на икономическия растеж и разгръщане на човешкия потенциал по пътя към устойчив начин на живот. Това заяви заместник-министърът на иновациите и растежа Веселина Минчева на втория доброволен национален преглед на изпълнението на целите за устойчиво развитие на ООН, организиран съвместно от Министерството на иновациите и растежа и Министерството на икономиката и индустрията.

На събитието беше направен преглед на постигнатия напредък от страна на отговарящите институции в страната на три от целите за устойчиво развитие на ООН – стимулиране на траен, приобщаващ и устойчив икономически растеж, пълноценна и продуктивна заетост и достоен труд за всички, изграждане на устойчива инфраструктура, насърчаване на приобщаваща и устойчива индустриализация и стимулиране на иновациите и осигуряване на устойчиви модели на потребление и производство.

„Политиките на МИР и програмите, с които се изпълняват, се основават върху осигуряването на траен, приобщаващ и устойчив икономически растеж, който си служи с качествена и надеждна инфраструктура и се ръководи от принципите на кръговата икономика и устойчивото потребление. Всичко това е задължително условие за справяне с глобалните предизвикателства като изкореняването на бедността, изменението на климата и недостига на ресурси“, посочи Минчева.

Тя даде за пример заложените цели и визии в Националната стратегия за малките и средните предприятия, Иновационната стратегия за интелигентна специализация, Стратегията за преход към кръгова икономика, Концепцията за цифрова трансформация на българската индустрия, както и прилаганите през настоящия програмен период финансови инструменти като Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“, Програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“, Плана за възстановяване и устойчивост.

Зам.-министър Минчева подчерта, че чрез тяхното изпълнение се гарантира стабилна основа за икономически растеж, привличане на инвеститори, създаване на нови работни места, повишаването на конкурентоспособността на пазара на труда и опазването на околната среда,

В кръглата маса участваха още зам.-министърът на икономиката и индустрията Давид Сукалински, зам.-министърът на финансите Методи Методиев, изпълнителният директор на Българската агенция за инвестиции Мила Ненова, директорът на дирекция „Стратегическо планиране“ в Министерския съвет Радослав Миланов и други представители на заинтересованите страни.