713 български компании кандидатстваха за безвъзмездна финансова помощ за внедряване на иновации по Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“. Приемът на документи по обявената от Министерството на иновациите и растежа процедура беше изцяло онлайн и приключи вчера в 16:30 ч.

От мярката можеха да се възползват микро, малки, средни фирми и дружества с до 499 служители от различни икономически сектори. Проектите им трябваше да са свързани с внедряване на иновация в някоя от петте тематични области на Иновационната стратегия за интелигентна специализация – „Информатика и ИКТ“, „Мехатроника и микроелектроника“, „Индустрия за здравословен живот, биоикономика и биотехнологии“, „Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии“ и „Чисти технологии, кръгова и нисковъглеродна икономика“.

Кандидатите по процедурата са заявили подкрепа от над 275 млн. лв. Ако бъдат одобрени, предприятията ще получат между 50 000 лв. и 800 000 лв. в зависимост от големината си. Със средства ще могат да внедряват продуктови иновации (стоки или услуги) или иновации в бизнес процесите чрез придобиване на дълготрайни материални и нематериални активи. Ще се покриват още разходите за консултантски и помощни услуги за иновации като защита на правата по индустриална собственост, осигуряване на достъп до бази данни и библиотеки, осигуряване на услуги от лаборатории за провеждане на изследвания, измервания и изпитвания.