Работи се за създаване на целеви център за компетентност за микроелектроника в България

Министърът на иновациите и растежа Александър Пулев и президентът и главен изпълнителен директор на водещия световен център за научни изследвания и иновации IMEC, Люк ван ден Хове, подписаха документ за сътрудничество.

С документа се поставя началото на сътрудничество между двете страни в научните изследвания и иновациите в сферата на микроелектрониката, и по-специално по отношение проектирането, технологиите и приложението на интегралните схеми (чиповете). Интегралните схеми се прилагат и ще се прилагат във все по-широк кръг индустрии – информационни технологии, комуникации, автомобилостроене, машиностроене, аерокосмическа индустрия, земеделие, медицина, битова електроника и по този начин се превръщат в градивния блок на „интелигентната“ (smart) функционалност в дигиталната трансформация. Двете страни се ангажират с подкрепа за дългосрочно и устойчиво сътрудничество и съвместни дейности на европейско ниво във връзка с прилагането на бъдещия Регламент за интегралните схеми.

България разполага с голям експертен опит в области като микропроцесори за автомобилостроенето, сензори, интернет на нещата, биологични науки и науки за живота, както и е със силни университетски традиции в областта на инженерните и естествените науки. Секторът „Микроелектроника“ е с висока добавена стойност, като в същото време изисква много интензивни научноизследователски и капиталови ресурси. По тази причина Министерство на иновациите и растежа е идентифицирало възможности за развитие на сектора на микроелектрониката в България чрез насърчаване на съвместната работа на представители на българските университети и бизнес с пилотна инфраструктура от следващо ниво на IMEC, например чрез целеви център за компетентност за микроелектроника, разположен в България. От българска страна са идентифицирани ключови заинтересовани страни за осъществяване на сътрудничеството като Технически университет-София, Национален център по мехатроника и чисти технологии; Българска академия на науките, Център за върхови постижения по Мехатроника и чисти технологии; Институт по компютърни науки, изкуствен интелект и технологии, INSAIT; Клъстер „Микроелектроника и индустриални електронни системи“, София Тех Парк, Клъстер „Изкуствен интелект“ и др.

Междууниверситетският център по микроелектроника IMEC е водещ световен център за изследвания и иновации в областта на наноелектрониката и цифровите технологии. Организацията използва своята най-съвременна инфраструктура за научноизследователска и развойна дейност и екипа си от над 5000 служители и най-добрите изследователи за научноизследователска и развойна дейност в областта на усъвършенстваните интегрални схеми и мащабирането на системи, силициевата фотоника, изкуствения интелект, комуникациите отвъд 5G и сензорните технологии, както и в области на приложение като здравеопазване и науки за живота, мобилност, индустрия 4.0, агрохранителна промишленост, интелигентни градове, устойчива енергия, образование. IMEC обединява световни лидери в областта на полупроводниковата верига на стойността, базирани във Фландрия и международни технологични, фармацевтични, медицински и ИКТ компании, стартиращи предприятия, както и академични среди и центрове за знания. Седалището на IMEC е в Льовен (Белгия) и има изследователски обекти в Белгия, Нидерландия, Тайван и САЩ, както и офиси в Китай, Индия и Япония.