mig

До края на 2023 г. Министерството на иновациите и растежа (МИР) ще инвестира близо 500 млн. лв. в създаване на повече възможности за общи проекти между бизнеса и научно-изследователските организации и инфраструктури в страната. Средствата са осигурени по новата за България Програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“ (ПНИИДИТ) и бяха утвърдени днес от Комитета й за наблюдение.

С 336 млн. лв. от общия ресурс ще бъдат подкрепени Центровете за върхови постижения и Центровете за компетентност, изградени по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. Паралелно ще се подпомогне развитието и на още два обекта от Национална пътна карта за научна инфраструктура или техни обединения, както и Лабораторния комплекс към научно-технологичен парк „София Тех Парк“. Тази дейност ще се изпълнява от ИА „Програма за образование“ в качеството й на междинно звено по ПНИИДИТ.

МИР ще стартира две процедури за изграждане на национална мрежа от 12 цифрови и иновационни хъбове. Мерките ще бъдат на обща стойност 67 млн. лв. Новите звена ще подпомагат връзката между фирми от различни сектори и региони и най-близките специализирани научно-изследователски организации. Ще предоставят и специфични услуги като тестове на нови технологии и продукти на микро-, малки и средни предприятия (МСП) безплатно или на цени под пазарните.

Други 16 млн. лв. ще бъдат вложени в създаване на първата за България водородна долина в Стара Загора. Инициативата ще се реализира с пари по Програмата, с финансовата подкрепата на съвместното европейско партньорство „Чист водород“ и с частни инвестиции. Изграждането на водородна долина е ключово и ще даде широк спектър от приложения за подобряване качеството на живот на гражданите чрез намаляване на въглеродните емисии и за защита на бизнес модел, при който зеленият водород има конкурентна цена като енергоносител. Изпълнението на проекта ще позиционира страната ни на европейската и световна карта на водородните технологии и ще помогне за реализирането на мащабни инвестиционни проекти.

Комитетът за наблюдение на ПНИИДИТ одобри и друга процедура за 1,2 млн. лв. за развитие на платформа за сътрудничество между висшите училища, научно-изследователските организации и бизнеса. За целта ще бъдат надградени регистрите на Националния център за информация и документация (НАЦИД) към Министерството на образованието и науката. Системата ще предоставя данни в систематизиран и общодостъпен вид за експертизата, услугите и инфраструктурата на участващите в инициативата научни инфраструктури, както и за успешно реализираните партньорства по Програмата. Предвидена е и възможност за свободен достъп до постигнатите научни резултати. В платформата МСП ще могат да открият подходящите специалисти, услуги и съоръжения за провеждане на високотехнологични научни изследвания и реализиране на иновационните им проекти, както и за получаване на високоспециализирани услуги.

Ще бъдат реализирани и дейности за близо 65 млн. лв. за изграждане на стратегическа рамка за управление и оперативна съвместимост на данните и на различните компоненти на националната система за киберсигурност. Те ще бъдат изпълнявани от Министерството на електронното управление, което също е междинно звено по Програмата за научни изследвания, иновации и дигитализация.

Припомняме, че общият бюджет на ПНИИДИТ за настоящия програмен период до 2027 г. е 2,14 млрд. лв.