banner_npvu_site_mig

Финансови инструменти на стойност 660 млн. лв. по Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ) ще бъдат отворени за българските компании в началото на 2023 г. Те ще са общо пет – три дялови (предоставяне на капитал на дадено дружество) и два дългови (под формата на гаранции), и ще се изпълняват от Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ). Предстои Министерството на иновациите и растежа да подпише споразумение с институцията, а след ратифицирането му от Парламента ще започне селекция на инвестиционните и финансови посредници. Тяхната задача ще бъде да подкрепят микро, малките и средни предприятия (МСП), включително финансово и чрез менторство.

С първия дялов инструмент по Плана ще бъдат вложени 146,7 млн. лв. (75 млн. евро) във възстановяване от Ковид кризата на МСП, дружества с по-малко от 500 служители и такива със средна пазарна капитализация. Със средствата ще могат да се покриват режийни разходи, заплати, материали или консумативи, да се запазват работни места и да се закупува ново оборудване. С втория ще се повиши капацитетът на компаниите да създават и внедряват иновации. Той също ще е с бюджет от 146,7 млн. лв. (75 млн.евро). Парите ще се инвестират в развойна дейност, в придобиване на права върху интелектуална собственост и в трансфер на знание. Ще могат да се купуват и машини, с които да се разработват иновативни продукти. Третият инструмент ще е с бюджет 58,7 млн. лв. (30 млн. евро). С него ще се подкрепят МСП, както и консорциуми, големи инфраструктурни проекти, проекти за оборудване и съоръжения, които допринасят за опазване на околната среда, дигитализацията, за преодоляване неблагоприятното влияние върху климата, както и за прехода към цифрова икономика и подобряване социалните условия на живот.

Двата дългови инструмента по НПВУ ще са на обща стойност близо 300 млн. лв. (150 млн. евро) и ще предоставят подкрепа за растеж и подобряване на енергийната ефективност на фирмите. Единият ще бъде насочен към по-рискови МСП и такива с по-малко от 500 служители. Целта ще бъде да се обезпечат оперативните им разходи и да се осигури ликвидност за справяне с последствията от Ковид. Дружествата ще могат да взимат инвестиционни кредити, лизинги, револвиращи кредитни линии (включително овърдрафт), банкови гаранции и т.н. Другият гаранционен инструмент ще предоставя същите възможности, но за повече производство на енергия от ВЕИ и по-голяма независимост от свободния пазар. Освен микро, малките и средни предприятия, от него ще могат да се възползват и домакинствата