735 Издаване на сертификат за инвестиция клас А, Б и приоритетен инвестиционен проект по Закона за насърчаване на инвестициите

Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:

информация за хода на преписката:

Дирекция "Административно и информационно обслужване"

Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Средец, ул. "Княз Александър І" № 12, п.к. 1000
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: (02)940 7604
Факс: +359 2 9872190; 02 9819970

Адрес на електронна поща: docs@mig.government.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, чл. 29, ал. 4 от Устройствения правилник на Министерството на иновациите и растежа - Работното време на административните звена, които осъществяват административно обслужване на гражданите, e от 9,00 до 17,30 ч.
Изисквания, процедури, инструкции

Издаване на сертификат за инвестиция клас А и Б по Закона за насърчаване на инвестициите

Сертификат за инвестиция клас А и Б се издава от министъра на иновациите и растежа по реда на чл.20 ал.1 т.1 по предложение на изпълнителния директор на Българската агенция за инвестиции по чл.19 ал.1 т. 3 и 4 от ЗНИ окомплектовано с постъпилото заявление за издаване на сертификат и приложените към него документи  по чл.18 ал.1 и ал.2 от ЗНИ.

Заявление по чл.18 ал.1 от ЗНИ

Издаване на сертификат за приоритетен инвестиционен проект по Закона за насърчаване на инвестициите

Въз основа на предложение на изпълнителния директор на Българската агенция за инвестиции за издаване на сертификат за приоритетен инвестиционен проект по чл.19 ал.1 т.3 и 4 от Закона за насърчаване на инвестициите министърът на иновациите и растежа внася предложение в Министерския съвет на основание чл.14 ал.1 т.2 от ППЗНИ за издаване на сертификат за приоритетен инвестиционен проект по реда на чл.68 ал.1 от ППЗНИ. С предложението за издаване на сертификат се предлага и одобряването на  Меморандум или Споразумение за разбирателство между Репубика България и инвеститора съгласно чл. 67 от ППЗНИ. С Решението на Министерския съвет се одобрява Меморандума като въз основа на него се издава и сертификат за приоритетен инвестиционен проект.

Министерство на иновациите и растежа на Република България

Update your browser for the best viewing experience / Моля обновете вашият браузър за най-добро потребителско изживяване