735 Издаване на сертификат за инвестиция клас А, Б и приоритетен инвестиционен проект по Закона за насърчаване на инвестициите

Информация за предоставяне на услуга

735 Издаване на сертификат за инвестиция клас А, Б и приоритетен инвестиционен проект по Закона за насърчаване на инвестициите

Сертификати за инвестиция клас А, Б и приоритетни проекти се издават от министъра на иновациите и растежа по предложение на изпълнителния директор на Българската агенция за инвестиции. Сертификатът дава възможност да се ползват финансови и нефинансови насърчителни мерки, с които се подпомагат инвеститорите при изпълнението на инвестиционните си намерения от стартирането на работата по проекта до пускането му в експлоатация.

  • Стопанска дейност: Насърчаване на малък и среден бизнес.
  • На основание на: Закон за насърчаване на инвестициите (Загл. изм. - ДВ, бр. 37 от 2004 г.) - чл. 20, ал. 1, т. 1
  • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна: Не
  • Орган по предоставянето на административната услуга: Министър на иновациите и растежа
  • Срок за предоставяне: в нормативно установения срок
  • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт: 3 години от датата на издаване
  • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт: ВАС
  • Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата: Редът и сроковете за обжалване на действията са предвидени в АПК, тъй като  Законът за насърчаване на инвестициите и Правилникът за прилагане на Закона за насърчаване на инвестициите не предвиждат отделен ред за обжалване.

Електронен адрес, на който се предоставя услугата: https://investbg.government.bg/pravna-ramka/?lang=bg

Електронен адрес за предложения: docs.mig.government.bg

Административни звена, в които се подават документите:

Българска агенция за инвестиции

Адрес: гр. София, ул. "Врабча" № 23, ет. 3, п.к. 1000
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: (02)985 5500

 

Административни звена, в които се получава информация за хода на преписката:

 

Министерство на иновациите и растежа

 

Дирекция "Административно и информационно обслужване"

Адрес: гр. София, р-н Средец, ул. "Княз Александър І" № 12, п.к. 1000
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: (02)940 7635
Факс: +359 2 9872190; 02 9819970

Адрес на електронна поща: docs@mig.government.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, чл. 29, ал. 4 от Устройствения правилник на Министерството на иновациите и растежа - Работното време на административните звена, които осъществяват административно обслужване на гражданите, e от 9,00 до 17,30 ч.
Изисквания, процедури, инструкции

Издаване на сертификат за инвестиция клас А и Б по Закона за насърчаване на инвестициите

Сертификат за инвестиция клас А и Б се издава от министъра на иновациите и растежа по реда на чл.20 ал.1 т.1 по предложение на изпълнителния директор на Българската агенция за инвестиции по чл.19 ал.1 т. 3 и 4 от ЗНИ окомплектовано с постъпилото заявление за издаване на сертификат и приложените към него документи  по чл.18 ал.1 и ал.2 от ЗНИ.

https://investbg.government.bg/pravna-ramka/?lang=bg

 

Издаване на сертификат за приоритетен инвестиционен проект по Закона за насърчаване на инвестициите

Въз основа на предложение на изпълнителния директор на Българската агенция за инвестиции за издаване на сертификат за приоритетен инвестиционен проект по чл.19 ал.1 т.3 и 4 от Закона за насърчаване на инвестициите министърът на иновациите и растежа внася предложение в Министерския съвет на основание чл.14 ал.1 т.2 от ППЗНИ за издаване на сертификат за приоритетен инвестиционен проект по реда на чл.68 ал.1 от ППЗНИ. С предложението за издаване на сертификат се предлага и одобряването на  Меморандум или Споразумение за разбирателство между Република България и инвеститора съгласно чл. 67 от ППЗНИ. С Решението на Министерския съвет се одобрява Меморандума като въз основа на него се издава и сертификат за приоритетен инвестиционен проект.

Нормативна уредба:

Закон за насърчаване на инвестициите (изм. и доп. ДВ. бр.22 от 18 Март 2022 г.)

Правилник за прилагане на Закона за насърчаване на инвестициите (изм. и доп. ДВ. бр.82 от 14 Октомври 2022 г.)

Регламент (ЕС) № 651/2014 на Комисията от 17 юни 2014 година за обявяване на някои категории помощи за съвместими с вътрешния пазар в приложение на членове 107 и 108 от Договора

Регламент (ЕС) 2017/1084 на Комисията от 14 юни 2017 г.

Заплащане:

Не се заплаща за услугата

 

 

Министерство на иновациите и растежа на Република България

Update your browser for the best viewing experience / Моля обновете вашият браузър за най-добро потребителско изживяване