3264 Удължаване на срока на издадено удостоверение за високотехнологичен и/или иновативен проект („Стартъп виза“)

Информация за предоставяне на услуга

 

3264 Удължаване на срока на издадено Удостоверение за високотехнологичен и/или иновативен проект ("Стартъп виза")

 • Описание на административната услуга:

Удостоверението „Стартъп виза“ е официален документ, който дава възможност за издаване на разрешение за продължително пребиваване на чужденци (извън Европейския съюз), които искат да развиват иновативен или високотехнологичен бизнес у нас.

В изпълнение на Наредба за условията и реда за издаване, удължаване и отнемане на удостоверение за високотехнологичен и/или иновативен проект, наречен "Стартъп виза" Министерството на иновациите и растежа стартира предоставянето на следната административна услуга - 3263 Издаване на Удостоверение за високотехнологичен и/или иновативен проект ("Стартъп виза"). Удостоверението се предоставя, въз основа на одобрено заявление, на чужди граждани, които имат готовност да започнат и развият иновативен и/или високотехнологичен бизнес в Република България, с което се цели България да се превърне в притегателен център за иновативни бизнеси, използващи високи технологии и научно-изследователска и развойна дейност. Всичко това ще доведе до положителното надграждане на предприемаческата общност в страната.

 • Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване:

Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:

Дирекция „Инструменти за икономически растеж“

Адрес: гр. София 1000, ул. „Княз Александър I” № 12

Код за междуселищно избиране: 02

Телефон за връзка: +359 2 8075 393

Адрес на електронна поща: startupvisa@mig.gov.bg

Линк за кандидатстване: https://enims.egov.bg/en

Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 – 17:30, Съгласно чл. 28, ал. 4 от Устройствения правилник на Министерство на иновациите и растежа, работното време на административните звена, които осъществяват административно обслужване на граждани е от 09:00 до 17:30. Работното време на Центъра за административно обслужване на гражданите е от 09:00 до 17:30 в делнични дни без прекъсване. Телефоните за връзка с ЦАО са на цената на един градски разговор, съгласно тарифата на набиращия абонат.

 • Органът на издаване: Министърът на иновациите и растежа
 • Изисквания, процедури, инструкции:

Преглед и оценка за Заявлението и придружаващите го документи:

Отчет за извършеното до момента съобразно подаденото и одобрено заявление за издаване на „Стартъп виза“ по чл. 6  и приложенията към него.

 • Срок на процедурата: между 30 и 74 дни
 • Начин на заявяване на услугата: https://enims.egov.bg/en
 • Срок на действие:
  Удостоверението се удължава с още 2 години
 • Услугата е безплатна
 • Ред и срокове за обжалване:
  Чуждестранните граждани от страни извън ЕС, които са получили удостоверение за високотехнологичен и/или иновативен проект „Стартъп виза“, имат възможност да удължат срока на удостоверението с допълнителни две години.

В срок от един месец преди изтичането на срока на удостоверението се подава отчет за извършената работа по проект в Системата за управление на националните инвестиции, който се разглежда от Експертен съвет в рамките на 30 дни от получаването му.

Експертният съвет представя мотивирано предложение за удължаване, или отказ от удължаване пред министъра на иновациите и растежа.

Министърът на иновациите и растежа се произнася по доклада с решение за удължаване  или отказ от удължаване.

Решенията на министъра се съобщават в 7-дневен срок от издаването им и може да се обжалват по реда на Административнопроцесуалния кодекс (АПК)

 • Начини за получаване на резултата от услугата:
  Чрез лицензиран пощенски оператор на посочен от заявителя адрес;  като вътрешна препоръчана пощенска пратка; като вътрешна куриерска пратка; като международна препоръчана пощенска пратка;  лично от ЦАО при компетентния орган; по електронен път на електронен адрес
Министерство на иновациите и растежа на Република България

Update your browser for the best viewing experience / Моля обновете вашият браузър за най-добро потребителско изживяване