3264 Удължаване на срока на издадено удостоверение за високотехнологичен и/или иновативен проект („Стартъп виза“)

Информация за предоставяне на услуга

 

3264 Удължаване на срока на издадено Удостоверение за високотехнологичен и/или иновативен проект ("Стартъп виза")

 • Описание на административната услуга:

Стартъп визата е удостоверение за високотехнологичен и/или иновативен проект и е само един от задължително изискуемите документи за получаване на разрешение за продължително пребиваване в страната. Тя не предоставя възможност за придобиване на българско гражданство

Административната услуга представлява удължаване или отнемане на удостоверение за високотехнологичен и/или иновативен проект, наречен „Стартъп виза“. Удостоверението се предоставя на чужди граждани, предлагащи високотехнологични и/или иновативни дейности, продукт и/или услуга, с което се цели България да се превърне в притегателен център за стартиране на иновативен бизнес за чужди граждани и за създаване на компании или инвестиране във вече съществуващи компании, използващи високи технологии и развиващи научно-изследователска и развойна дейност. Последното ще доведе и до изграждане на по-голяма и по-добре развита предприемаческа общност в страната. Удостоверението е един от документите, които се вземат предвид от компетентните органи за издаване на разрешение за продължително пребиваване в страната.

 • Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване:

Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:

Дирекция „Инструменти за икономически растеж“

Адрес: гр. София 1000, ул. „Княз Александър I” № 12

Код за междуселищно избиране: 02

Телефон за връзка: 02/8075 393

Адрес на електронна поща: startupvisa@mig.gov.bg

Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 – 17:30, Съгласно чл. 28, ал. 4 от Устройствения правилник на Министерство на иновациите и растежа, работното време на административните звена, които осъществяват административно обслужване на граждани е от 09:00 до 17:30. Работното време на Центъра за административно обслужване на гражданите е от 09:00 до 17:30 в делнични дни без прекъсване. Телефоните за връзка с ЦАО са на цената на един градски разговор, съгласно тарифата на набиращия абонат.

 • Органът на издаване: Министърът на иновациите и растежа
 • Изисквания, процедури, инструкции:

Преглед и оценка за Заявлението и придружаващите го документи:

Отчет за извършеното до момента съобразно подаденото по чл. 6 заявление и приложенията към него.

 • Срок на процедурата: между 30 и 74 дни
 • Начин на заявяване на услугата: По електронен път
 • Срок на действие:
  Удостоверението се удължава с още 2 години
 • Услугата е безплатна
 • Ред и срокове за обжалване:
  Решенията на министъра се съобщават в 7-дневен срок от издаването им и може да се обжалват по реда на Административнопроцесуалния кодекс (АПК)
 • Начини за получаване на резултата от услугата:
  Чрез лицензиран пощенски оператор на посочен от заявителя адрес;  като вътрешна препоръчана пощенска пратка; като вътрешна куриерска пратка; като международна препоръчана пощенска пратка;  лично от ЦАО при компетентния орган; по електронен път на електронен адрес

 

Министерство на иновациите и растежа на Република България

Update your browser for the best viewing experience / Моля обновете вашият браузър за най-добро потребителско изживяване