3263 Издаване на удостоверение за високотехнологичен и/или иновативен проект, наречен „Стартъп виза“

Информация за предоставяне на услуга

3263 Издаване на Удостоверение за високотехнологичен и/или иновативен проект ("Стартъп виза")

 

 • Описание на административната услуга:

Удостоверението „Стартъп виза“ е официален документ, който дава възможност за издаване на разрешение за продължително пребиваване на чужденци (извън Европейския съюз), които искат да развиват иновативен или високотехнологичен бизнес у нас.

В изпълнение на Наредба за условията и реда за издаване, удължаване и отнемане на удостоверение за високотехнологичен и/или иновативен проект, наречен "Стартъп виза" Министерството на иновациите и растежа стартира предоставянето на следната административна услуга - 3263 Издаване на Удостоверение за високотехнологичен и/или иновативен проект ("Стартъп виза"). Удостоверението се предоставя, въз основа на одобрено заявление, на чужди граждани, които имат готовност да започнат и развият иновативен и/или високотехнологичен бизнес в Република България, с което се цели България да се превърне в притегателен център за иновативни бизнеси, използващи високи технологии и научно-изследователска и развойна дейност. Всичко това ще доведе до положителното надграждане на предприемаческата общност в страната.

 • Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване:

Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:

Дирекция „Инструменти за икономически растеж“

Адрес: гр. София 1000, р-н Средец , ул. „Княз Александър I” № 12

Код за междуселищно избиране: 02

Телефон за връзка: + 359 2 8075 393

Адрес на електронна поща: startupvisa@mig.gov.bg

Линк за кандидатстване: https://enims.egov.bg/en

Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 – 17:30, без прекъсване

Съгласно чл. 29, ал. 4 от Устройствения правилник на Министерство на иновациите и растежа, работното време на административните звена, които осъществяват административно обслужване на граждани е от 09:00 до 17:30. Работното време на Центъра за административно обслужване на гражданите е от 09:00 до 17:30 в делнични дни без прекъсване. Телефоните за връзка с ЦАО са на цената на един градски разговор, съгласно тарифата на набиращия абонат.

 • Органът на издаване:

Министърът на иновациите и растежа

 • Изисквания, процедури, инструкции:

Преглед и оценка за Заявлението и придружаващите го документи:

- основна информация за заявителя:

а) име;

б) вид и номер на документ за самоличност;

в) държава на произход;

г) постоянен или настоящ адрес;

д) телефонен номер; e-mail;

е) образование;

ж) месторабота;

- основна информация за дружеството: наименование, регистрационен номер на дружеството - ЕИК или еквивалент, седалище и държава, в която е регистрирано дружеството, ако е приложимо;

- основна информация за високотехнологичния и/или иновативен проект:

а) заглавие/наименование;

б) представяне на дейността, продукта и/или услугата;

в) финансови изчисления/анализи и прогнози за приблизителния размер на производство и за растежа на приходите и разходите за следващите 3 години от датата на подаване на заявлението;

г) анализ на пазара, продажби, клиенти и партньорства;

д) информация за човешките ресурси.

 • Приложенията към заявлението са:

- копие на документа за самоличност със снимката и личните данни на заявителя;

- бизнес план и презентация на проекта;

- документ за валиден патент за изобретение или валидно свидетелство за регистрация на полезен модел за ЕС, САЩ или държави - членки на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, във връзка с проекта, когато е приложимо;

- договор за инвестиция със специализиран международен фонд за дялово и рисково инвестиране за не по-малко от 100 000 лв., както и препоръка, издадена от съответния фонд, за приноса на заявителя в проекта, когато е приложимо;

- договор или писмо за намерение за инвестиция от фонд за дялово и рисково инвестиране в Република България за не по-малко от 100 000 лв., когато е приложимо;

- удостоверение за качество на проект (Seal of Excellence) по програмите "Хоризонт 2020" или "Хоризонт Европа", когато е приложимо;

- доказателство, че проектът е отличен на специализиран конкурс или състезание в областта на иновациите и предприемачеството, организирани от Европейската комисия или Европейската космическа агенция, когато е приложимо;

- доказателство за публикувани поне две научни статии в горните квартили Q1 или Q2 в международните бази данни Scopus или Web of Science, когато е приложимо;

- документ за завършена степен на образование, когато е приложимо;

- банков или еквивалентен документ, удостоверяващ наличието на лични средства на заявителя за поне 30 последователни дни преди датата на заявлението, покриващи размера на минимум три минимални работни заплати в Република България;

- информация за реализирани продажби, свързани с дейността, продукта или услугата, доказани с договори, разходооправдателни документи и банкови извлечения за минимум 100 000 лв. за последните две години, когато е приложимо;

- писма за намерение или договори за партньорство с български партньори, когато е приложимо.

 • Срок на процедурата: 30 дни след подаване на заявлението
 • Начин на заявяване на услугата: https://enims.egov.bg/en
 • Срок на действие: Удостоверението се издава за срок от 1 година
 • Услугата е безплатна
 • Ред и срокове за обжалване:
  Решенията на министъра се съобщават в 7-дневен срок от издаването им и може да се обжалват по реда на Административнопроцесуалния кодекс (АПК)
 • Начини за получаване на резултата от услугата:
  Чрез лицензиран пощенски оператор на посочен от заявителя адрес;  като вътрешна препоръчана пощенска пратка; като вътрешна куриерска пратка; като международна препоръчана пощенска пратка;  лично от ЦАО при компетентния орган; по електронен път на електронен адрес
Министерство на иновациите и растежа на Република България

Update your browser for the best viewing experience / Моля обновете вашият браузър за най-добро потребителско изживяване