2134 Издаване на удостоверение за осигурителен доход (УП 2)

Информация за предоставяне на услуга

 

2134 Издаване на удостоверение за осигурителен доход (УП 2)

Осигурителния доход, върху който са внесени или дължими осигурителни вноски на служители с вече прекратено служебно или трудово правоотношение, се установява освен с данните предоставяни периодично от осигурителя в Национална агенция за приходите или с осигурителна книжка, и с документ по утвърден образец (УП 2), издаван от осигурителя.

  • Нормативна уредба :

Кодекс за социално осигуряване (Загл. изм. - ДВ, бр. 67 от 2003 г.) - чл. 5, ал. 7

Наредба за пенсиите и осигурителния стаж - чл. 40, ал. 2

Закон за администрацията - §. 1, т. 2, б. в

  • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:

Не

  • Орган по предоставянето на административната услуга:

Главен секретар

  • Срок за предоставяне:

14 дни

  • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:

Безсрочен

  • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:

Министър на иновациите и растежа

  • Електронен адрес за предложения:

docs@mig.government.bg

Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване

Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:

Дирекция "Административно и информационно обслужване"

Адрес: гр. София, р-н Средец, ул. "Княз Александър I" №12
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: (02)8075381
Адрес на електронна поща: docs@mig.government.bg

 

Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, без прекъсване

Съгласно чл. 29, ал. 4 от Устройствения правилник на Министерство на иновациите и растежа, работното време на административните звена, които осъществяват административно обслужване на граждани е от 09:00 до 17:30. Работното време на Центъра за административно обслужване на гражданите е от 09:00 до 17:30 в делнични дни без прекъсване. Телефоните за връзка с ЦАО са на цената на един градски разговор, съгласно тарифата на набиращия абонат.

  • Заявление

Подава се заявление свободен текст и се описват приложените документи

  • Заплащане

Не се заплаща за услугата

Министерство на иновациите и растежа на Република България

Update your browser for the best viewing experience / Моля обновете вашият браузър за най-добро потребителско изживяване