Плащания

section-a3e3927

Можете да заплатите услугите, предоставяни от Министерството на икономиката в звеното за административно обслужване чрез ПОС – терминал, по банков път или в средата за електронни плащания:

BIC код на БНБ за плащания в лева: BNBGBGSD

SWIFT код на БНБ за плащания във валута: BNBGBGSF

 

Бюджетна сметка на МИ: IBAN: BG79 BNBG 9661 3000 1026 01

По бюджетната сметка постъпват:

• приходи от наеми на имущество;

• такси по ПМС № 285/17.10.2011 г. за изменение и допълнение на Тарифата за таксите, които се събират в системата на МИ по Закона за държавните такси;

• такса за издаване на лиценз по Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите;

• такса производство на оптични дискове;

• такса производство на спирт, дестилати и спиртни напитки;

• такси по Закона за контрол на външнотърговската дейност с оръжие и със стоки и технологии с възможна двойна употреба;

• приходи от закупени конкурсни документи;

• приходи от глоби и санкции по Наказателни постановления;

• такси по ЗДОИ (Закон за достъп до обществена информация).

 

Набирателна сметка на МИ: IBAN: BG17 BNBG 9661 3300 1026 01

По набирателната сметка постъпват:

• гаранции за участие в процедури по ЗОП;

• гаранции за изпълнение по сключени с министерството договори.

 

Министерството на икономиката е включено в средата за електронни плащания, чрез Портала за електронни плащания, поддържан от Държавна агенция „Електронно управление“ - https://pay.egov.bg/ .

Министерство на иновациите и растежа на Република България

Update your browser for the best viewing experience / Моля обновете вашият браузър за най-добро потребителско изживяване