Национален план за възстановяване и устойчивост

Програма за ускоряване на икономическото възстановяване и трансформация чрез наука и иновации

При одобрение на програмата, в периода 2021 г. – 2026 г., ще се разпредели и управлява ресурс в размер на 410 973 345 лв.

В осъществяване на реформата за изпълнение на обща политика за развитие на научните изследвания, иновациите и технологиите в полза на ускорено икономическо и обществено развитие на страната, която е част от политиката за икономическа трансформация на страната и отразява необходимостта от структурни промени в състава и взаимодействието между участниците в процеса по създаване и реализиране на трансфер на научни резултати и иновации е разработен проект, част от националния План за възстановяване и устойчивост, който ще се управлява и координира от ДАНИИ. Целта на проекта е да се развие националната иновационна екосистема, чрез осъществяване на обща политика за развитие на научните изследвания, иновациите и технологиите в подкрепа на икономическото и обществено развитие на страната.

Проектът предвижда създаване на механизъм за насърчаване на публичните и частните инвестиции в научни изследвания и иновации чрез координация на държавните усилия и политики за оптимизиране и засилване трансфера на изследователски резултати и технологии. 

Предвидените инвестиции са в три основни стълба:


 • Стълб 1: Укрепване на научноизследователския и иновационен потенциал и ускоряване на интернационализацията на националната иновационна екосистема;

 • Стълб 2: Създаване на мрежа от изследователски висши училища в България;

 • Стълб 3: Създаване на единен портал (one-stop-shop) за насърчаване на интензивното на знания предприемачество.

ДАНИИ осъществява необходимата координация и синергия между тях.

 • Стълб 1
 • Стълб 2
 • Стълб 3
Стълб 1

Първият е насочен към ускоряване на интернационализацията на българската научноизследователска и иновационна система.

В рамките на първия стълб са предвидени две операции за финансиране на:

 • проектни предложения на иновативни МСП, получили знака за качество „Печат за върхови постижения“ в конкурсите на Европейския съвет по иновациите;

 • проектни предложения в направление „Разширяване на участието“ на Рамкова програма „Хоризонт Европа“ с цел укрепване на научноизследователския и иновационен капацитет на българските държавни висши училища и научноизследователски организации.  


Стълб 2

Вторият стълб акцентира върху създаването и развитието на модел на мрежа от изследователски висши училища в подкрепа на индустрията и обществото. 


Целта на втория стълб е да създаде и пробира национален модел за развитие на изследователските университети, който позволява на висшите училища да преминат на един следващ етап от своето развитие и да се превърнат в пълноценни участници в научноизследователската и иновационната екосистема. 


Стълб 3

Третият стълб има за цел създаване на единен портал (one-stop-shop) за насърчаване на предприемачеството. Това е онлайн платформа за българската предприемаческа и иновационна екосистема, включително с достъп и за чуждестранните предприемачи и рискови инвеститори, интересуващи се от България. Крайната му цел е да привлече иноваторите, да демонстрира възможностите, които има пред тях, да ги стимулира да комерсиализират иновативните си решения и да подпомогне успешното им финансиране и реализация.


В допълнение ще се осигури устойчивост и мултиплициране на резултатите от първите два стълба, като се предоставят конкретни инструменти за превръщането на подобрения иновационен потенциал на организации (научни организации, висши училища, университети,

бизнес, НПО и др.) и отделни учени и предприемачи в пазарно и бизнес-пригодни продукти и услуги. 

Регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Механизъм за възстановяване и устойчивост


Дейностите на Програмата ще бъдат в синергия с инициативите, предвидени по оперативната програма, като ДАНИИ осъществява

необходимата координация и синергия между тях.

Дейностите на Програмата са изцяло насочени към засилване трансфера на изследователски резултати и технологии, подкрепа и интернационализация на научноизследователската и иновационна система, което се очаква да доведе до отключването на научния и икономическия потенциал на всички региони в България, в т.ч. и до създаването на работни места с висока добавена стойност за икономиката в средносрочен и дългосрочен план.

Програмата цели създаването на благоприятна среда за активно взаимодействие между науката и бизнеса и подпомагане създаването на активни и устойчиви партньорства между основните компоненти на „триъгълника на знанието“.

Програмата:


 • Ще увеличи публичните и частните инвестиции в научни изследвания и иновации;

 • Ще инвестира в подготовката на млади и подготвени кадри, които ще подпомогнат МСП със своите умения и научен и експертен потенциал за развитието на технологични модернизации, иновации и нови умения;

 • Ще инвестира в сфери като цифровизацията и иновациите — области, в които резултатите на България, и по-специално на нейните малки и средни предприятия, са много под средните за ЕС;

 • Ще спомогне за преодоляване на разпокъсаността на публичната научна база и за по-успешно и концентрирано търсене на съвместни решения за решаване на обществени предизвикателства.Ефекти от програмата: • Повишаване на интензитета на НИРДИ
 • Увеличаване на публичните и на частните инвестиции в НИРДИ
 • Намаляване на разпокъсаността на публичната научна база
 • Намаляване на разпокъсаността на публичните инвестиции в НИРДИ
 • По-добро координирано управление на националното и европейското публично финансиране
 • Подобряване на връзките между академичните среди и предприятията
 • Цифровата трансформация на предприятията, повишаване на цифровите умения и запазване на конкурентоспособността и на работните места
Министерство на иновациите и растежа на Република България

Update your browser for the best viewing experience / Моля обновете вашият браузър за най-добро потребителско изживяване