Хоризонт Европа

Рамковата програма на ЕС за научни изследвания и иновации

(2021—2027 г.)

Научните изследвания и иновациите предоставят нови знания и новаторски решения за преодоляване на обществените, екологичните и икономическите предизвикателства, пред които сме изправени. Програмата „Хоризонт Европа“ помага на изследователите и водещите новатори да разработват и внедряват своите идеи. Тя обединява най-блестящите таланти и им предоставя научноизследователски инфраструктури на световно равнище. Освен това подкрепя революционните иновации и спомага за създаването на нови услуги и пазари.


Целта

на Програмата „Хоризонт Европа“ е:

  • да оптимизира въздействието на ЕС и ще допринесе за изпълнението на стратегическите му приоритети, като например възстановяването и екологичния и цифровия преход, и ще се изправи срещу глобалните предизвикателства за подобряване на качеството ни на живот;


  • да подкрепи развитието на науката и технологиите на ЕС благодарение на по-големите инвестиции във висококвалифицирани кадри и авангардни научни изследвания;


  • да насърчи конкурентоспособността на промишлеността на ЕС и постигането на резултати в областта на иновациите, най-вече тези, благодарение на които се изграждат пазари, посредством Европейския съвет по иновациите и Европейския институт за иновации и технологии;


  • да подобри достъпа до високи постижения за изследователите в цяла Европа с цел насърчаване на участието и сътрудничеството.


  • Последни новини
  • Ускоряване на напредъка
  • Увеличаване на въздействието
  • Бюджет на програмата
  • Структура на "Хоризонт Европа"
Последни новини

.

Следете новостите по РП Хоризонт Европа в нашата новинарска секция.


Ускоряване на напредъка

Подкрепа за революционни иновации > Европейски съвет по иновациите:

единно звено, което помага на най-перспективните идеи да намерят своя път от лабораториите до практическата реализация и оказва подкрепа за разгръщането на идеите на иновативни стартиращи предприятия и дружества.

В сътрудничество с гражданите — осигуряване на целенасочени решения на обществените предизвикателства > мисии на ЕС: амбициозни и дръзки цел за справяне с проблеми, които засягат ежедневието ни — от борбата с рака до адаптирането към изменението на климата, живота в по-екологични градове, гарантиране на доброто състояние на почвите за по-качествена храна и по-добри условия за хората, природата и климата, както и опазването на нашите води и океани.

Рационализиране на финансирането > Оптимизиран подход към европейските партньорства:

оптимизиране на броя на партньорствата, като същевременно се насърчава широкото участие на партньори от публичния и частния сектор.

Укрепване на международното сътрудничество > увеличаване на възможностите за асоцииране:

по-голяма отвореност към асоцииране на държави извън ЕС (трети държави) с добър капацитет в областта на науката, технологиите и иновациите.

По-голяма отвореност > Политика за отворена наука:

задължителен свободен достъп до публикации, осигуряване на свободен достъп до научноизследователски данни. Използване на Европейския облак за отворена наука, когато е целесъобразно.

Насърчаване на участието и намаляване на разликите в научните изследвания

и иновациите в Европа > разширяване на участието и разпространяване на високи научни постижения:

широк спектър от мерки за подпомагане на държавите с по-ниски резултати в областта на научните изследвания и иновациите, за изграждане на центрове за високи постижения, за повишаване на техния капацитет и за улесняване на връзките на сътрудничество.

Увеличаване на въздействието на научните изследвания и иновациите > полезни взаимодействия с други програми и политики на ЕС: набор от практически решения за изпълнението на „Хоризонт Европа“ и съответните програми и политики в областта на научните изследвания и иновациите, например InvestEU, „Еразъм+“, политиката на сближаване на ЕС, „Цифрова Европа“, европейските структурни и инвестиционни фондове, Механизмът за свързване на Европа и Механизмът за възстановяване и устойчивост, за да се насърчи по-бързото разпространение на национално и регионално равнище и внедряването на резултатите от научните изследвания и иновациите.

Намаляване на административната тежест > опростяване на правилата:

по-голяма правна сигурност и по-малка административната тежест за бенефициерите и администраторите по програмите.


Увеличаване на въздействието

Програмата „Хоризонт Европа“ има за цел да стимулира растежа, търговията и инвестициите и да създаде значително социално и екологично въздействие.

До 11 евро печалба за БВП през следващите 25 години могат потенциално да бъдат получени от всяко евро, инвестирано в научни изследвания и иновации на равнището на ЕС

Над 35 % от похарчените средства по линия на „Хоризонт Европа“ще допринесат за постигането на цели, свързани с климата.

Създаване на 300 000 работни места до 2040 г., 40 % от които ще бъдат висококвалифицирани.


Бюджет на програмата

„Хоризонт Европа“ ще разполага с бюджет от около 95,5 милиарда евро за периода 2021—2027 г. (по текущи цени). Това включва 5,4 милиарда евро (по текущи цени) от NextGenerationEU насърчаване на възстановяването и за повишаване на устойчивостта на ЕС в бъдеще, както и допълнително увеличение (в сравнение със споразумението за МФР от юли 2020 г.) в размер на 4,6 милиарда евро (по текущи цени).

Програмата „Хоризонт Европа“ ще се изпълнява и посредством Европейския фонд за отбрана и ще се допълва от Програмата за научни изследвания и обучение на Евратом.Структура на "Хоризонт Европа"

Стълбът „Високи постижения в научната област“ има за цел да повиши глобалната научна конкурентоспособност на ЕС. Той подкрепя научноизследователски проекти, които разширяват границите на познанието и са определени и ръководени от самите водещи изследователи, чрез Европейския научноизследователски съвет, финансира стипендии за опитни изследователи, мрежи за обучение на докторанти и обмен на изследователи чрез действията по програмата „Мария Склодовска-Кюри“ и инвестира в научноизследователски инфраструктури на световно равнище.

Стълбът „Глобални предизвикателства и конкурентоспособност на европейската промишленост“ подкрепя научните изследвания, свързани с обществените предизвикателства, и укрепва технологичния и промишления капацитет посредством клъстери. В него се определят мисии на ЕС с амбициозни цели за справяне с някои от най-сериозните ни проблеми. Този стълб също така включва дейности, извършвани от Съвместния изследователски център в подкрепа на създателите на политики на равнището на ЕС и на национално равнище с независими научни данни и техническа подкрепа.

Стълбът „Иновативна Европа“ има за цел да превърне Европа в лидер в областта на иновациите, създаващи пазари, посредством Европейския съвет по иновациите. Той също така ще спомогне за развитието на цялостната европейска иновационна среда посредством Европейския институт за иновации и технологии (EIT), който насърчава интегрирането на триъгълника на знанието — образование, научни изследвания и иновации.

• Чрез компонента Разширяване на участието и укрепване на европейското научноизследователско пространство се увеличава подкрепата за държавите — членки на ЕС, в усилията им да се възползват максимално от националния си потенциал за научни изследвания и иновации.


Полезни връзки


Документи


Регламент (EС) 2021/695 на Европейския парламент и на Съвета oт 28 април 2021 година за създаване на Рамковата програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт Европа“, за определяне на нейните правила за участие и разпространение на резултатите и за отмяна на регламенти (EС) № 1290/2013 и (EС) № 1291/2013.

Решение (EC) 2021/764 на Съвета от 10 май 2021 година за създаване на специфична програма за изпълнение на Рамковата програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт Европа“ и за отмяна на Решение 2013/743/EC.

Хоризонт Европа Ръководство (Horizon Europe (HORIZON) Programme Guide)

Министерство на иновациите и растежа на Република България

Update your browser for the best viewing experience / Моля обновете вашият браузър за най-добро потребителско изживяване


Fatal error: Uncaught Error: Undefined class constant 'MAJOR_VERSION' in /var/www/mig.government.bg-new/public/wp-content/plugins/aspose-doc-exporter/vendor/guzzlehttp/guzzle/src/Utils.php:113 Stack trace: #0 /var/www/mig.government.bg-new/public/wp-content/plugins/aspose-doc-exporter/vendor/guzzlehttp/guzzle/src/functions.php(71): GuzzleHttp\Utils::defaultUserAgent() #1 /var/www/mig.government.bg-new/public/wp-content/plugins/wp-migration-duplicator/admin/vendor/guzzlehttp/guzzle/src/Client.php(278): GuzzleHttp\default_user_agent() #2 /var/www/mig.government.bg-new/public/wp-content/plugins/wp-migration-duplicator/admin/vendor/guzzlehttp/guzzle/src/Client.php(76): GuzzleHttp\Client->configureDefaults() #3 /var/www/mig.government.bg-new/public/wp-content/plugins/aspose-doc-exporter/vendor/aspose-cloud/aspose-words-cloud/src/Aspose/Words/WordsApi.php(74): GuzzleHttp\Client->__construct() #4 /var/www/mig.government.bg-new/public/wp-content/plugins/aspose-doc-exporter/src/AsposeWords/Util.php(27): Aspose\Words\WordsApi->__co in /var/www/mig.government.bg-new/public/wp-content/plugins/aspose-doc-exporter/vendor/guzzlehttp/guzzle/src/Utils.php on line 113