Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ (ГД ЕФК) към Министерството на иновациите и растежа, организира информационна кампания по процедура BG16RFPR001-1.003 „Внедряване на иновации в предприятията” по Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ (ПКИП).

В рамките на информационните дни експерти от Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” ще представят процедурата пред заинтересованите страни в градовете Враца и Видин.

Информационните дни са открити и ще се проведат по следния график:

  • Враца – 06 декември 2023 г. (сряда), в конферентната зала на ТПП-Враца, от 11.00 до 13.00 часа (регистрация: 10.30 – 11.00 ч.);
  • Видин – 07 декември 2023 г. (четвъртък), в залата на Общински съвет – Видин от 10.00 до 12.00 часа (регистрация: 09.30 – 10.00 ч.)

Основната цел на процедурата е предоставяне на фокусирана подкрепа на българските предприятия за внедряване на продуктови иновации или иновации в бизнес процесите в тематичните области на Иновационната стратегия за интелигентна специализация 2021-2027 г. (ИСИС 2021-2027). Общият бюджет е 293,4 млн. лева.

Подаването на проектните предложения се извършва изцяло по електронен път чрез попълване на уеб базиран Формуляр за кандидатстване и подаване на Формуляра и придружителните документи чрез Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕФСУ (ИСУН, раздел „Европейски фондове при споделено управление (2021-2027)”, единствено с използването на валиден Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване” на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg/bg/s/8d3ebf57-ff75-4ad5-afa1-5747f558ee98/Procedure/Info/4a502f48-316b-488d-93cc-bb014709ad81

Крайният срок за подаване на проектните предложения е 16:30 часа на 31.01.2024 г.