Министерството на иновациите и растежа и Министерството на икономиката и индустрията организират съвместно кръгла маса относно цели за устойчиво развитие на Организацията на обединените нации (ООН).

Събитието ще се проведе на 29 май 2024 г. (сряда) от 10:00 часа в МИИ ( гр. София, ул. „Славянска“ №8) с възможност за онлайн участие. За регистрация, моля използвайте този линк.

Трите цели за устойчиво развитие, на които ще бъде направен преглед на постигнатия напредък, са стимулиране на траен, приобщаващ и устойчив икономически растеж, пълноценна и продуктивна заетост и достоен труд за всички, изграждане на устойчива инфраструктура, насърчаване на приобщаваща и устойчива индустриализация и стимулиране на иновациите и осигуряване на устойчиви модели на потребление и производство.

На кръглата маса ще бъдат представени и добри практики в индустрията по пътя към нейната трансформация в съответствие с принципите на кръговата икономика и устойчивото потребление. В рамките на дискусиите ще се търси обратна връзка от ключови партньори и заинтересовани страни с опит в изпълнението на целите и поглед върху възможностите и предизвикателствата в процеса.

Програма на събитието

Използваме случая отново да Ви поканим да попълните Въпросник за получаване на обратна връзка от партньорите и заинтересованите страни по повод напредъка на България в изпълнението на Целите на ООН за устойчиво развитие, както и да се включите в Конкурс за добри практики извън администрацията, чиито победители ще бъдат включени във Втория национален доброволен преглед на България, който ще бъде представен през 2025 г. на Политическия форум на високо равнище за устойчиво развитие. Срокът за участие в двете инициативи е 31 май 2024 г.