Министерство на иновациите и растежа обявява конкурс за Заместник главен директор на Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ (ГД ЕФК)

Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“

Дати за подаване на документи: 07.07.2022 – 17.07.2022

ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл. 10а, ал. 1 от Закона за държавния служител, чл. 13, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДСл) и Заповед № ЧР-МИР-634/30.06.2022 г., Министерството на иновациите и растежа (МИР) обявява конкурс за длъжността:

„заместник главен директор“
на Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ (ГД ЕФК)

Описание на длъжността:

Подпомага главния директор в качеството му на административен ръководител и ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013 г., Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г., Оперативна програма “Инициатива за малките и средни предприятия”, Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“, Програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“ и инвестициите (програмите) от компетентността на ГД ЕФК в МИР, предвидени в Националния план за възстановяване и устойчивост (НВПУ);

Представлява ГД ЕФК в качеството ѝ на Управляващ орган на програмите;

Осигурява ефективно финансово управление и контрол на средствата, отпускани по програмите и средствата за инвестициите (програмите) предвидени в НВПУ, за които отговаря ГД ЕФК;

Осигурява съблюдаването и спазването на законите и процедурните правила на ЕС при подготовката и изпълнението на оперативните програми за програмния период 2014-2020 г., програмите за програмния период 2021-2027 г. и при изпълнението на инвестициите (програмите) предвидени в НВПУ, за които отговаря ГД ЕФК.

Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

 • образователно-квалификационна степен „магистър”;
 • професионален опит – 6 години на ръководна длъжност и/или I младши ранг, в случай че има придобит такъв.

Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство за кандидатите:

 • висше образование в областите: хуманитарни науки; социални, стопански и правни науки; технически науки;
 • отлично владеене на английски език;
 • професионален опит в областта на управлението, изпълнението и контрола на програми и проекти, съфинансирани от предприсъединителните или структурните фондове на ЕС;
 • добри познания по предприсъединителните и структурни фондове на ЕС;
 • опит в управлението и контрола на международни проекти и програми;
 • българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.

Минимален размер на основната заплата: 850 лв.

Индивидуалният размер на заплатата ще бъде определен при назначаването съгласно чл. 67, ал. 4 от Закона за държавния служител и чл. 8 и 9 от Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация.

Индивидуалните основни месечни заплати на служителите, които постъпват за първи път в съответната административна структура и притежават определения с Класификатора на длъжностите в администрацията минимален професионален опит, се определят в рамките на степен 1 от нивото на основната месечна заплата за длъжността.

Индивидуалните основни месечни заплати на служителите, които постъпват за първи път в съответната административна структура и имат професионален опит, надвишаващ минималния за длъжността, се определят, както следва:

1. при професионален опит, надвишаващ минималния за длъжността с до 1 година – в рамките на степен 1 на нивото на основната месечна заплата за длъжността;

2. при професионален опит, надвишаващ минималния за длъжността с от 1 до 7 години – в рамките на степен 2 на нивото на основната месечна заплата за длъжността;

3. при професионален опит, надвишаващ минималния за длъжността с над 7 години – в рамките на степен 3 на нивото на основната месечна заплата за длъжността.

Начин на провеждане на конкурса: защита на концепция за стратегическо управление на тема: „Еволюция на прилагането на финансови инструменти в рамките на Европейските структурни и инвестиционни фондове в България. Перспективи за период 2021-2027 и възможности за комбиниране с грантово финансиране“ и интервю.

Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса:

 • заявление за участие в конкурс съгласно приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл;
 • декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл;
 • копие на документите за придобита образователно-квалификационна степен и допълнителна квалификация. В случай че дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;
 • копие на официални документи за трудов стаж, служебен стаж, осигурителен стаж или извършване на дейност в чужбина, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;
 • копие на документи, удостоверяващи придобития ранг като държавен служител (ако има такива).
Министерство на иновациите и растежа на Република България

Update your browser for the best viewing experience / Моля обновете вашият браузър за най-добро потребителско изживяване