Министерство на иновациите и растежа обявява конкурс за Младши експерт в регионален сектор „София“, отдел „Изпълнение на проекти“, Главна дирекция „Европейски фондове за конк

Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“

Дати за подаване на документи: 07.07.2022 – 17.07.2022

ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл. 10а, ал. 1 от Закона за държавния служител, чл. 13, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДСл) и Заповед № ЧР-МИР-627/29.06.2022 г., Министерството на иновациите и растежа (МИР) обявява конкурс за длъжността:

„младши експерт“

в регионален сектор „София“, отдел „Изпълнение на проекти“, Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ (ГД ЕФК)

Описание на длъжността:

Участва в дейности на сектора, свързани с цялостното наблюдение, отчитане, контрол и управление на проекти, съфинансирани от Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013 г., Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. и Оперативна програма „Инициатива за малки и средни предприятия“ 2014 – 2020 г., Програмата за конкурентоспособност и иновации в предприятията 2021 – 2027 г. и Програмата за научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация 2021 – 2027 г.;

Извършва проверка и осъществява контрол на съответствието между планирани и реализирани дейности, цели, резултати и индикатори, свързани с изпълнението на договорите/заповедите за безвъзмездна финансова помощ.

Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

 • образователно-квалификационна степен „професионален бакалавър по …”;
 • професионален опит – не се изисква.

Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство за кандидатите:

 • висше образование в област: социални, стопански и правни науки; природни науки, математика и информатика; технически науки;
 • добро владеене на английски език;
 • компютърна грамотност – MS Office;
 • българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.

Минимален размер на основната заплата: 710 лв.

Индивидуалният размер на заплатата ще бъде определен при назначаването съгласно чл. 67, ал. 4 от Закона за държавния служител, чл. 8 и 9 от Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация и Вътрешните правила за заплатите на служителите в Министерството на иновациите и растежа.

Индивидуалните основни месечни заплати на служителите, които постъпват за първи път в съответната административна структура и притежават определения с Класификатора на длъжностите в администрацията минимален професионален опит, се определят в рамките на степен 1 от нивото на основната месечна заплата за длъжността.

Индивидуалните основни месечни заплати на служителите, които постъпват за първи път в съответната административна структура и имат професионален опит, надвишаващ минималния за длъжността, се определят, както следва:

1. при професионален опит, надвишаващ минималния за длъжността с до 1 година – в рамките на степен 1 на нивото на основната месечна заплата за длъжността;

2. при професионален опит, надвишаващ минималния за длъжността с от 1 до 7 години – в рамките на степен 2 на нивото на основната месечна заплата за длъжността;

3. при професионален опит, надвишаващ минималния за длъжността с над 7 години – в рамките на степен 3 на нивото на основната месечна заплата за длъжността.

Начин на провеждане на конкурса: решаване на тест и интервю.

Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса:

 • заявление за участие в конкурс съгласно приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл;
 • декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл;
 • копие на документите за придобита образователно-квалификационна степен и допълнителна квалификация. В случай че дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;
 • копие на официални документи за трудов стаж, служебен стаж, осигурителен стаж или извършване на дейност в чужбина, удостоверяващи продължителността на професионалния опит (ако има такъв);
 • копие на документи, удостоверяващи придобития ранг като държавен служител (ако има такива).

Документите за участие в конкурса се приемат в сградата на Министерството на иновациите и растежа на адрес: гр. София, ул. „Княз Александър I“ № 12, в 10-дневен срок от публикуване на обявата (07.07.2022 г. – 17.07.2022 г.) за конкурса от 12,30 ч. до 17,00 ч. (в работните дни) от служител на отдел „Правно-нормативно осигуряване”. Документите се подават лично от всеки кандидат или чрез пълномощник. При подаване на документите на кандидатите на място се предоставя длъжностна характеристика и информация за пречките за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от Закона за държавния служител (ЗДСл).

Документите може да се подават и по електронен път на адрес: r.shaykova@mig.government.bg, като заявлението по чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл и декларацията по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл задължително се подписват от кандидатите с електронен подпис.

При подаване на документите по електронен път кандидатите получават длъжностната характеристика и информацията за пречките за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от ЗДСл на посочения от тях електронен адрес.

Списъците с допуснатите и недопуснатите до конкурса кандидати, както и всички други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на интернет страницата на Министерството на иновациите и растежа.

Министерство на иновациите и растежа на Република България

Update your browser for the best viewing experience / Моля обновете вашият браузър за най-добро потребителско изживяване