Теодор Михайлов

Назад

Директор: Теодор Михайлов

E-mail:  t.mihailov@mig.government.bg

Адрес: София, ул. „Княз Александър І“ №12

Работно време: 9:00 – 17:30

Дирекция „Правна“ има следните функции:

 1. Осъществява процесуалното представителство на министъра и на Министерството;
 2. Разработва проекти на нормативни актове от компетентността на министъра;
 3. Дава становища по проекти на нормативни актове в областта на икономиката, както и във всички случаи, в които Министерството е заинтересувано ведомство;
 4. Изготвя проекти на постановления, разпореждания, решения и протоколни решения на Министерския съвет, свързани с дейността на Министерството;
 5. Подготвя становища по конституционни дела, по които заинтересувана страна е министърът;
 6. Изготвя становища по проекти на международни договори;
 7. Изготвя проекти, съгласува по законосъобразност или дава становища по законосъобразността на административните актове, издавани от министъра или от упълномощено от него длъжностно лице;
 8. Изготвя проекти на граждански договори, съгласува по законосъобразност граждански и трудови договори, сключвани в Министерството;
 9. Изразява становища за даване на задължителни предписания и за налагане на принудителни административни мерки и следи за законосъобразното провеждане на производството по налагане на принудителни административни мерки;
 10. Съгласува и дава становища по проекти на актове, с които министърът упражнява правата на собственост на държавата в търговските дружества еднолично или в които държавата е съдружник или акционер;
 11. Дава становища по законосъобразността на пълномощните за участие на представителите на държавата в общите събрания на търговските дружества, в които министърът упражнява правата на държавата като съдружник или акционер, съобразно отрасловата си компетентност;
 12. Дава становища по законосъобразността на процедури по реда на Закона за държавната собственост, Закона за държавния служител, Кодекса на труда, Закона за достъп до обществена информация и други, провеждани в Министерството;

Подпомага възлагането на обществени поръчки, като:

 1. Организира и координира всички дейности във връзка с планирането, подготовката и провеждането на процедури за възлагане на обществени поръчки и изготвя график за тяхното провеждане през съответната година;
 2. Участва в разработването на документациите по процедурите за възлагане на обществени поръчки;
 3. Участва при провеждането на процедурите за възлагане на обществени поръчки в съответствие с нормативните изисквания и приложимите правила за обществените поръчки на европейското и националното законодателство, като носи отговорност за законосъобразното им провеждане;
 4. Следи и отговаря за спазването на процедурните правила и срокове по отношение на възстановяване на гаранциите за участие, като своевременно изпраща информация на дирекция „Финанси и управление на собствеността“;
 5. Изготвя и съгласува договорите за възлагане на обществени поръчки и организира сключването им, организира осъществяването на наблюдение и контрол върху изпълнението им съвместно с функционално отговорното административно звено, от което получава своевременно необходимата информация;
 6. Води регистър за проведените процедури за възлагане на обществени поръчки през съответната година;
 7. Подготвя и изпраща за публикуване в нормативно установените срокове информацията по чл. 5 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки, с изключение на информацията за изпълнените и прекратените договори за обществени поръчки и на информацията по чл. 44, ал. 10 от Закона за обществените поръчки;
 8. Отговаря за изпълнението на задълженията по чл. 22б – 22г от Закона за обществените поръчки в рамките на своята компетентност;
 9. Организира съхраняването на документацията по проведените процедури за възлагане на обществените поръчки;
 10. Разработва вътрешните правила на Министерството по Закона за обществените поръчки и подзаконовите нормативни актове по прилагането му;
 11. Подготвя становища по проекти на актове във връзка с прилагането на Закона за обществените поръчки и подзаконовите нормативни актове по прилагането му;
 12. Изготвя становища, съдейства за изграждане на правна защита при подадени жалби във връзка с проведени процедури за възлагане на обществени поръчки и осъществява процесуално представителство в образуваните производства;
 13. Поддържа и въвежда в предвидените срокове данните от специализирания софтуерен продукт – електронен регистър за планиране, организация, изпълнение, контрол и отчитане на обществени поръчки, от областта на своята компетентност;

Дава становища и предложения във връзка с решаването на правни проблеми, свързани със: лицензионната и регистрационната дейност от отрасловата компетентност на Министерството; договорите за финансиране на иновационни и инвестиционни проекти и съгласуването на тези договори, включително свързаните с тях договори за ипотека и особен залог.

Участва в изготвянето на договорите по Закона за насърчаване на инвестициите и правилника за прилагането му.

Подпомага дирекция „Икономически политики за насърчаване“ при изпълнение на инициативи в областта на по-доброто регулиране и при подготовката на конкретни предложения за отпадането и/или облекчаването на съществуващи административни режими.

Министерство на иновациите и растежа на Република България

Update your browser for the best viewing experience / Моля обновете вашият браузър за най-добро потребителско изживяване