mir poster

Министерството на иновациите и растежа (МИР) се обръща към всички заинтересовани страни и партньорски организации да вземат активно участие в процеса на събиране на информация относно изпълнението на Целите за устойчиво развитие (ЦУР) на ООН, по-конкретно 8 и 9 като:

Република България е поела политически ангажимент за изпълнение на целите през 2015 г. като рамка на Националната програма за развитие БЪЛГАРИЯ 2030.

В този контекст през 2023 г. беше създаден механизъм за организация и координация на наблюдението и отчитането на изпълнението на целите на ООН за устойчиво развитие. В рамките на въпросния механизъм, МИР ръководи, координира и контролира наблюдението и отчитането на изпълнението на следните две:

Наблюдението на напредъка се извършва съобразно приетия през м. септември 2023 г. Национален списък с показатели за наблюдение на напредъка по ЦУР, изготвен в рамките на координационния механизъм под ръководството на Националния статистически институт и със съдействието на Администрацията на Министерския съвет.

Попълването на въпросника отнема около 15 минути и също като кандидатстването в конкурса – се извършва изцяло онлайн. Срокът за участие в двете инициативи е удължен до 31 май 2024 г.