2372 Издаване на удостоверения за извършени инвестиции за целите на разрешаване на пребиваване в страната

Информация за услуга

 • Услуга:
  • 2372 Издаване на удостоверения за извършени инвестиции за целите на разрешаване на пребиваване в страната

   Издаване на удостоверения за извършени инвестиции за целите на разрешаване на пребиваване в страната

 • На основание на:
  • Закон за чужденците в Република България - чл. 24, ал. 1, т. 20; чл. 25, ал. 1, т. 13, във връзка с; чл. 25в, или; чл. 25, ал. 1, т. 16
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Услугата се предоставя от централните администрации:
  • Министерство на иновациите и растежа
 • Орган по предоставянето на административната услуга:
  • Министър на иновациите и растежа
 • Срок за предоставяне:
  • до един месец от постъпване на заявлението
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
  • 6 месеца от датата на издаването на документа
 • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
  • АПК
 • Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:
  • Редът и сроковете за обжалване на действията са предвидени в АПК.
 • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
 • Електронен адрес за предложения:

Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване

Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:

Дирекция "Административно и информационно обслужване"

Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Средец, ул. "Княз Александър І" № 12, п.к. 1000
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: (02)940 7604
Факс: +359 2 9872190; 02 9819970

Адрес на електронна поща: docs@mig.government.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Чл. 29, ал. 4 от Устройствения правилник на Министерството на иновациите и растежа - Работното време на административните звена, които осъществяват административно обслужване на гражданите, e от 9,00 до 17,30 ч.
Изисквания, процедури, инструкции

Издаване на удостоверения за обстоятелства по чл. 24, ал. 1, т. 20, чл. 25, ал. 1, т. 13 и чл. 25, ал.1, т. 16 от ЗЧРБ

Министерството на иновациите и растежа издава удостоверения за наличие на обстоятелства по чл.24, ал.1, т.20, чл.25, ал.1, т.13 и чл.25, ал.1, т.16 от ЗЧРБ, които се представят пред органите на МВР и МВнР в допълнение на останалите изискуеми документи за получаване на виза или на разрешение за пребиваване. С издадените удостоверения се удостоверяват извършени инвестиции от чужденци на територията на страната чрез направени вложения в капитала на български търговски дружества в резултат, на които са придобити дълготрайни материални активи и са разкрити нови работни места, както и участието им в изпълнението на сертифицирани инвестиционни проекти по ЗНИ.

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ПО ЧЛ. 24, АЛ. 1, Т. 20 / ЧЛ. 25, АЛ. 1, Т. 16 ОТ ЗАКОНА ЗА ЧУЖДЕНЦИТЕ В РБ

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ПО ЧЛ. 25, АЛ. 1, Т. 13 ОТ ЗАКОНА ЗА ЧУЖДЕНЦИТЕ В РБ

Издаване на документ за заслуги по чл. 45, т. 4 от ППЗЧРБ

Министерството на иновациите и растежа издава документ за заслуги по чл. 45, т.4 от Правилника за прилагане на Закона за чужденците в Република България, който се представя пред МВнР и МВР в процедура за издаване на виза или разрешение за продължително или постоянно пребиваване. С документа се удостоверяват извършени от чужденеца лични заслуги към Република България в икономическата сфера.

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТ ПО ЧЛ. 45, Т. 4 ОТ ППЗЧРБ ЗА ЗАСЛУГИ В ИКОНОМИЧЕСКАТА СФЕРА

Образци

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТ ПО ЧЛ. 45, Т. 4 ОТ ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ЧУЖДЕНЦИТЕ В РБ ЗА ЗАСЛУГИ В ИКОНОМИЧЕСКАТА СФЕРА

Заявление по чл.24, ал.1, т.20/чл.25, ал.1, т.16 от ЗЧРБ

Заявление по чл.25, ал.1, т.13 от ЗЧРБ

Нормативна уредба

Закон за чужденците в Република България

Правилник за прилагане на Закона за чужденците в Република България

Правила за издаване на удостоверения по ЗЧРБ

Заплащане

Не се заплаща за услугата

 

Министерство на иновациите и растежа на Република България

Update your browser for the best viewing experience / Моля обновете вашият браузър за най-добро потребителско изживяване