Министерството на иновациите и растежа публикува Доклад за последваща оценка на въздействието на Закона за насърчаване на инвестициите и правилника за неговото прилагане на основание чл. 22, ал. 3 от Закона за нормативните актове и чл. 42 от Наредбата за обхвата и методологията за извършване на оценка на въздействието (обн., ДВ, бр. 91 от 2016 г., посл. изм. и доп., ДВ, бр. 84 от 2020 г.)

Доклад за последваща оценка на въздействието на Закона за насърчаване на инвестициите и правилника за неговото прилагане ТУК

Становище на администрацията на Министерския съвет по Доклада за последваща оценка на въздействието на Закона за насърчаване на инвестициите и правилника за неговото прилагане ТУК

 

Коментари по публикувания доклад могат да се изпращат до 17.09.2023 г. на следния e-mail адрес:  r.tueva@mig.government.bg